Kvarts miljard till innovationer

Vinnova har beslutat att arbeta med samhällsutmaningar som en drivkraft för innovation. De närmaste tre åren satsar Vinnova därför 260 miljoner kronor på projekt som brett samverkar kring innovationer inom områdena hälsa och sjukvård, hållbara städer, informationssamhället samt produktion.

Runt om i världen finns mängder av behov som tillsammans skapar svårlösta globala samhällsutmaningar. För den som lyckas möta utmaningarna och hitta lösningar, så skapas stora affärsmöjligheter som kan ge långsiktig, hållbar tillväxt. Detta är särskilt viktigt för ett litet, exportberoende land som Sverige. Att utgå från en utmaning kräver bred samverkan mellan företag, sektorer, universitet, högkolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer.

Vinnova finansierar nu därför olika aktörers gemensamma arbete för att möta samhällsutmaningar genom att stimulera sektorsövergripande innovation som omsätts i nya processer, produkter och tjänster.

Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige bedöms ha goda förutsättningar för innovation och tillväxt i ett internationellt perspektiv:Vinnova satsar 260 miljoner kronor de närmaste tre åren på att finansiera utmaningsdriven innovation.

  • Framtidens hälsa och sjukvård
  • Hållbara attraktiva städer
  • Informationssamhället 3.0
  • Konkurrenskraftig produktion

Satsningen görs i steg. I ett första steg finansieras idéutveckling och konstellationsbyggande i ett flertal projekt.För finansiering krävs samarbeten och partnerskap, till exempel i form av sektors- och aktörsövergripande initiativ. Projekten finansieras med maximalt 750 000 kronor vardera. I nästa steg finansieras ett mindre antal av dessa projekt med upp till ytterligare 10 miljoner kronor vardera för att utveckla och integrera produkter, tjänster och processer i satsningen.

Deltagande parter ska medfinansiera sina projekt med minst lika mycket pengar som kommer från Vinnova. Under 2013 kan sedan ytterligare finansiering fås för att till exempel implementera resultaten i test- eller demonstrationsanläggningar. I satsningens två första steg kan medel sökas fram till den 1 september i år, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.