Kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

Svenskt Näringsliv gör nu ett upprop för att klara den framtida elförsörjningen. Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället och måste hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.

– Mycket har hänt sedan energiöverenskommelsen träffades 2016, säger Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke. Nya fakta och bättre förståelse för utmaningarna gör att politikerna behöver diskutera frågor utöver de som ingår i överenskommelsen.
– Nu måste skygglapparna bort. Vi har stora investeringar med långa ledtider framför oss och behöver baserat på fakta överväga alla alternativ som inte negativt påverkar klimatet, samt finna lösningar som är samhällsekonomiskt kloka.

Utmaningarna kan delas in i tre delar:

1. Elutmaningen – tillräckligt med el för att möta samhällets växande behov.
Elektrifiering till följd av klimatomställningen och nya elintensiva verksamheter leder till ett kraftigt ökat elbehov. Nya siffror från IVA pekar på att elbehovet kan öka med över 50 procent. Sverige står samtidigt inför en stor förnyelse av den befintliga elproduktionskapaciteten, upp till 70 procent av den befintliga kapaciteten behöver förnyas till 2045.

2. Effektutmaningen – tillräckligt med elproduktion alla timmar året runt.
Effektutmaningen växer i takt med en minskande andel planerbar elproduktion. Redan nästa vinter kan Sverige vara starkt beroende av elimport från andra länder. Problemen väntas därefter öka ytterligare i och med att planerbar produktionskapacitet faller bort.

3. Elnätsutmaningen – elnäten måste klara den ökade efterfrågan.
Dagens elnät räcker inte till för att hantera nya och förändrade elbehov. I flera delar av landet hotar bristande kapacitet i elnäten redan att stoppa nya bostadsområden och företagsetableringar. Särskilt ansträngt är läget i de större städerna.
– För näringslivet är det centralt att vi klarar dessa utmaningar och gör det på ett sätt som är samhällsekonomiskt effektivt, säger Jan-Olof Jacke.
– Vårt mål är att elförsörjningen ska fortsätta vara en fördel för Sverige, och underlätta både klimatomställning och digitalisering.

Comments are closed.