Kemikalieskatten skadar svensk industri

I ett remissvar riktar Svensk Elektronik stark kritik mot förslaget om höjd kemikalieskatt (skatt på viss elektronik). I stället bör skatten snarast avskaffas eftersom den är ineffektiv och skadar svensk konkurrenskraft.

Arbete mot farliga kemikalier bör ske på EU-nivå och inom de direktiv och förordningar som hanterar dessa frågor som REACH och RoHS.
Innan beslut fattas om att behålla och höja skatten, måste detta beslut föregås av en konsekvensanalys och en redovisning av de effekter som hittills har uppnåtts. Den konsekvensanalys som gjordes inför införandet av skatten var undermålig vilket Svensk Elektronik tillsammans med många andra har påvisat.
Om skatten inte avskaffas föreslås följande ändringar:
Undantaget för privatimport genom e-handel tas bort.
Omfattningen ändras så att den industriella användningen av elektronik undantas.
Remissvaret i sin helhet kan laddas ner från Svensk Elektroniks hemsida eller genom att klicka här.

Comments are closed.