Introduktion till EMC

För att uppnå EMC måste man redan från början av utveckling av en produkt eller system förstå att man ska uppnå EMC. En ny bok, ”Introduktion till EMC”, beskriver problemet på en övergripande nivå och är tänkt som en första introduktion till området EMC.

10jolex02

Elektromagnetiska området EMC innefattar naturliga störningar som blixt, av människan skapade störningar i form av elektromagnetisk puls (EMP), High Power Microwaves (HPM) och andra elektromagnetiska hot, bl a störsändare.
Det elektromagnetiska området är ett stort hot på samhällsviktiga system och anläggningar.
Alla elektriska och elektroniska apparater avger en viss mängd störningar, i större eller lägre omfattning. Det är när de avgivna störningarna kommer upp till en nivå där andra utrustningar blir störda som vi får en konfliktsituation, Elektromagnetisk Interference (EMI).
EMI är en konflikt som upplevs mellan olika utrustningar i ett system. Det betyder att en utrustning avger störningar, ledningsbundna eller strålade, i en sådan omfattning att en annan utrustning i systemet upplever problem eller felfunktioner.
EMC är ett samlingsbegrepp för allt som har någon koppling till elektromagnetisk förenlighet. Det finns många underliggande funktioner samlade under detta begrepp och man kan säga att det mesta som har en knytning till, eller påverkan av elektroner kan samlas under begreppet EMC.
EMC, electromagnetic compatibility, är en förkortning som betyder elektromagnetisk förenlighet på svenska: förenlighet mellan olika utrustningar i ett system. Alla ingående utrustningar i ett system ska kunna arbeta tillsammans i harmoni, utan att menligt påverka varandra.
Hur systemet ser ut eller vilka utrustningar som finns i systemet är upp till systemdesignern att själv definiera. Består systemet av en apparat med dess ingående komponenter, eller är det ett apparatskåp, eller en datorhall, eller en byggnad, eller ett fartyg etc? Om vi har uppnått elektromagnetisk förenlighet, EMC, blir definitionen: EMC är en apparats, utrustnings eller systems egenskap att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska miljö utan att oacceptabelt påverka någonting i denna miljö. (Ref: IEC Publication 60050, Chapter 161, International Electrotechnical Vocabulary).
Man kan således säga att alla ingående apparater och utrustningar i detta system kan arbeta tillsammans, under de tänkta förhållanden som systembyggaren satt upp.
Ska vi ge elektromagnetisk miljö en definition, blir det: Den elektromagnetiska miljön, elmiljön, är mängden av alla elektromagnetiska fenomen existerande i en given volym. (Ref: EMMA).
Att uppnå EMC i en värld som blir mer automatiserad och trådlös är en utmaning för alla som tillverkar och utvecklar elektriska och elektroniska produkter. Som vi nämnde i början är alltså det elektromagnetiska området ett stort hot på samhällsviktiga system och anläggningar.
För att uppnå EMC måste man redan från början av utveckling av en produkt eller system förstå att man ska uppnå EMC.
EMC är ett komplext ämne och behöver därför beskrivas på ett enkelt och lättfattligt sätt. Det råder stor okunskap om ämnet ute i vårt samhälle. Därför har det kommit ut en ny bok som beskriver på en övergripande nivå och är tänkt som en första introduktion till området EMC.
Boken ”Introduktion till EMC” går att beställa hos Studentlitteratur och Adlibris (ISBN 9789144091051). Författare är Mikael Klasson, Jan-Olof Brink och Urban Lundgren.

10jolex01

Comments are closed.