Influensa analyseras snabbt

Veredus Laboratories och STMicroelectronics mobila lab-on-chip som analyserar typ av influensa är nu i kommersiellt bruk.

STMicroelectronics plattform In-Check™ lab-on-chip i kombination med Veredus kunskap inom biologiska applikationer gör det möjligt att identifiera typ av influensa inom två timmar från provtagning.

Efter framgångsrika prov och tester vid National University Hospital i Singapore, görs nu VereFlu™, kommersiellt tillgängligt. Metoden är en molekylär diagnostisk test som med ett prov kan identifiera olika varianter av influensa A och B virus inkluderande fågelinfluensa . Analysen ger en hög noggrannhet och genetisk information om typ av infektion inom två timmar. Tradtiionella metoder kan ta dagar upp till veckor. Miniatyrlabbet ger möjlighet till snabb analys till lägre kostnad och kan få stor betydelse för behandling men framför öka effektiviteten för vaccination vid epidemier.

Metoden som används kallas dielectrophoresis där ett elektriskt fält används för att skilja ut biologiska partiklar i en ledande lösning. Genom noggrann inställning av fysikaliska och elektriska parametrar kan rörelse av målpartiklar styras. Tekniken ger potentiella möjligheter att isolera celler i lösningar med låg koncentration, öka koncentration av celler i en lösning och extrahera DNA från cellkärnan.  Genom att noggrant styra spänningen för elektroderna kan man samla celler i ett specifikt område eller flytta till andra områden.

Chippet som ST utvecklat är grundstenen i In-Check platform integrerar funktioner att identifiera oligonnukleotida  (en kort enkelsträngad DNA- eller RNA-molekyl) sekvenser i ett prov, samt mikrofluid hantering, en miniatyriserad PCR-avkännare (PolymeraseChain Reaction) och en mikroarray. Mikroarrayen används för anpassning till den analys som skall göras . Avkänning kan göras på upp till 200 punkter inkluderande kontroll av prober.   Kislets egenskaper vid små förändringar av temperatur är en väsentlig egenskap som nyttjas

Comments are closed.