Hinder för bredbandsutbyggnaden identifierade

Bredbandsforums arbetsgrupp med uppgift att ta reda på vad som hindrar en utbyggnad av bredband i hela landet, är nu färdig med sin rapport.

De sju områden som arbetsgruppen har identifierat är:

  • Marknadsförutsättningar på grund av regulatorisk osäkerhet
  • Tillgång till spektrum och villkor för spektrumtilldelning
  • Kommunala ageranden som motverkar konkurrens, utbud och infrastrukturutbyggnad
  • Befintlig infrastruktur utnyttjas inte effektivt
  • Villkor för och rättigheter till att få bygga ny fysisk infrastruktur
  • Avtalsprocessen avseende marktillträde
  • Stimulerande åtgärder i ogynnsamma områden

– Arbetsgruppen har gjort ett gott arbete och jag vill tacka dem för deras engagemang.  Rapporten tar upp många viktiga områden att arbeta vidare med. Vid styrgruppsmötet den 31 januari bestäms hur frågorna ska tas om hand, säger Anna-Karin Hatt.

Trots att flera i arbetsgruppen är konkurrenter har alla bjudit till i det gemensamma arbetet på ett mycket konstruktivt sätt, konstaterar gruppens ordförande Georgi Ganev som är affärsområdeschef på Telenor.

– Jag är positivt överraskad över den stora uppslutning vi fått i arbetsgruppen omkring en gemensam bild av de främsta hindren för fortsatt utbyggnad av bredband i hela landet. Jag hoppas regeringens Bredbandsforum ska spela en mycket viktig roll framöver i att också hitta lösningarna på de hinder vi pekat ut, säger Georgi Ganev.

Bakgrunden till arbetet är ett regeringsbeslut i mars 2010 om att tillsätta ett Bredbandsforum inom Regeringskansliet för att främja utbyggnaden av bredband i hela landet. Tanken är att det ska vara en viktig mötesplats, en arena för dialog och samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden.

Syftet är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad samverkan om utbyggnad av bredband för att nå målen som anges i regeringens bredbandsstrategi. Bredbandsforum ska bland annat identifiera hinder för utbyggnad av bredband och sedan aktivt arbeta för att undanröja dessa hinder.

De andra två arbetsgrupperna, Finansieringsmöjligheter för bredband och Nytta med bredband, fortsätter sina arbeten och kommer att leverera senare under året.

Comments are closed.