Hedersdoktorer vid CTH

Tre personer har utsetts till 2013 års hedersdoktorer vid Chalmers tekniska högskola. Hoda ElMaraghy, Jung Shin Choi och Bradley F Chmelka hedras för sin framstående forskning inom produktionsområdet, äldreboendefrågor respektive materialkemi. De tar emot sina utmärkelser i samband med den högtidliga doktorspromotionen i Göteborg den 1 juni.

Professor Hoda ElMaraghy, University of Windsor, Kanada, utses till hedersdoktor för sin framstående forskning och sitt starka internationella engagemang inom området produktion. Hon är en internationellt mycket välkänd och respekterad forskare i produktion och tillverkningsteknik, med ett omfattande internationellt nätverk.
Hoda ElMaraghy är även en välkänd profil inom Canadian Society of Mechanical Engineers (CSME), American Society of Mechanical Engineers (ASME) och International Academy for Production Engineering (CIRP). Hennes forskningsintressen sträcker sig över ett brett område och innefattar modellering och konfigurering av tillverkningssystem, geometrisäkring och toleransanalys samt montering och planering.
Hoda ElMaraghy har under åren anlitats som utvärderare av Stiftelsen för Strategisk Forsknings (SSF) nationella forskningsprogram ProViking, i vilket forskargrupper från Chalmers varit mycket aktiva och framgångsrika. Hon är sedan 2007 engagerad som rådgivare i Chalmers Wingquist Laboratory VINN Excellence Center, där hon starkt bidragit till ökad internationalisering och mycket goda resultat vid internationella utvärderingar.
Professor Jung Shin Choi, The Catholic University of Korea i Seoul, Sydkorea, utses till hedersdoktor för sina banbrytande studier av äldreboendefrågor. Hennes forskning undersöker livskvalitetsaspekter samt behov i olika typer av boenden, exempelvis demensboende och gruppboende. Hon har bildat och leder både ett koreanskt nätverk för äldreboendeforskning samt The Scandinavian Society of Korea.
Jung Shin Choi har under åren genomfört betydande forskning i USA, Europa, Skandinavien och Asien tillsammans med sina nätverk. Redan 1995 inledde hon ett långvarigt och djupgående samarbete med institutionen för arkitektur på Chalmers, med flera gästforskarvistelser, utbytesresor, gemensamma forskningsprojekt och studieresor. Hon har även förmedlat värdefulla kontakter mellan Korea och Sverige.
Jung Shin Chois breda kompetens och engagemang har varit viktiga för utvecklingen av Centrum för vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers.
Professor Bradley F Chmelka, University of California, Santa Barbara (UCSB), USA, utses till hedersdoktor för sin framstående forskning inom materialkemi. Han har lämnat viktiga bidrag till utvecklingen och användningen av kärnmagnetiska resonansspektroskopimetoder (NMR) för karakterisering av både struktur och egenskaper hos främst oorganiska material. Inom detta område är han en av de ledande forskarna i världen.
Bradley F Chmelkas forskning syftar främst till att korrelera makroskopiska materialegenskaper och funktioner med molekylär struktur och dynamik, speciellt i heterogena system. Till hans viktigaste arbeten hör syntes och karakterisering av självassocierande oorganiska/organiska kompositer och mesoporösa material för användning inom katalys, separation och optoelektroniska tillämpningar.
Hans forskningsinsats omfattar även molekylär dynamik och struktur i hierarkiskt ordnade polymerer, vätskekristaller, nanokristaller och biomaterial.
Bradley F Chmelka var jubileumsprofessor på Chalmers 2006 och har sedan dess arbetat mycket engagerat med många individer på högskolan. Han har vid ett flertal tillfällen stått värd för längre vistelser av forskare och doktorander från Chalmers, och han har initierat ett studentutbyte på masternivå mellan UCSB och Chalmers. Han har även fungerat som ambassadör för Chalmers genom att förmedla kontakter till kollegor vid UCSB. Dagens starka band mellan UCSB och Chalmers, speciellt inom materialområdet, är till stor del Bradley F Chmelkas förtjänst. Den kompetensuppbyggnad som detta har resulterat i vid Chalmers har varit viktig också för chalmersforskares kontakter med industrin.

Comments are closed.