Hanzas kvartalsomsättning passerar en miljard

Hanza AB hade ett bra sista kvartal 2023. Omsättningen nådde över 1 miljard SEK med en rörelsemarginal om 8,4 % (6,3), exklusive kostnader för förvärv. Styrelsen har nu beslutat att höja målet för år 2025 med 30 % till 6,5 miljarder SEK.

Även för helåret 2023 når koncernen därmed en rörelsemarginal om 8,4 % (6,0). Under kvartalet förvärvades Orbit One, en koncern med en miljardomsättning, vilket gör det till Hanzas hittills största förvärv. Vidare genomfördes en riktad emission om 300 MSEK. Styrelsen föreslår att utdelning höjs till 1,20 SEK per aktie (0,75).

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2023ökade med 5 % till 1 056 MSEK (1 001). Justerat för valuta och direktfakturering av energi och material uppgick tillväxten till 4 %. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 76 MSEK (63), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,2 % (6,3). Justerat för kostnader hänförliga till förvärvet av Orbit One och kostnad för omvärdering av tilläggsköpeskilling uppgick det underliggande rörelseresultatet till 89 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,4 %.

Resultat efter skatt ökade till 47 MSEK (40), vilket motsvarar 1,16 SEK (1,06) per aktie före utspädning och 1,15 SEK (1,04) efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97 MSEK (19).

Nettoomsättningen för helåret 2023 ökade med 17 % till 4 143 MSEK (3 549). Justerat för valuta, förvärv och direktfakturering av energi och material uppgick tillväxten till 12 %. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 344 MSEK (212), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,3 % (6,0). Poster av engångskaraktär (främst energistöd och förvärvskostnader) påverkade resultatet negativt med netto 6 MSEK. Exklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till 350 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,4 %.

Resultat efter skatt ökade till 214 MSEK (121), vilket motsvarar 5,36 SEK (3,35) per aktie före utspädning och 5,31 SEK (3,30) efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 277 MSEK (145). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 (0,75) kronor per aktie för 2023.

– Med förvärvet av Orbit One når HANZA år 2023 en pro forma omsättning om 5,2 miljarder SEK, säger Erik Stenfors, vd för Hanza. Det överstiger vårt omsättningsmål för år 2025 och styrelsen har därför beslutat att höja målet med 30 % till 6,5 miljarder SEK för år 2025. Ett mål HANZA står redo att infria.

– Orbit One har ett par procentenheter lägre rörelsemarginal än HANZA vilket tillsammans med en lägre efterfrågan från vissa kunder sänker koncernens marginal. Vi har dock redan påbörjat vårt integrations- och synergiprogram och är trygga med att arbetet kommer att påverka marginalen positivt redan under innevarande år. Nästa år – 2025 – ska vi åter överträffa 8 % i rörelsemarginal.

– HANZA har under många år uppvisat stabila kassaflöden, vilket fortsatte under perioden. För kvartal fyra uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 97 MSEK och för helåret 2023 uppgick kassaflödet till 277 MSEK. Dessutom har vi en stark finansiella position med en soliditet som överstiger 45 % och en skuldsättningsgrad som minskat till 0,8 (1,9). Sammantaget ger det oss en hög finansiell beredskap för nya affärsmöjligheter och för eventuella ytterligare förvärv.

Comments are closed.