Grupp får medel för elektronisk litteratur

En forskargrupp vid Blekinge tekniska högskola (BTH) har beviljats två miljoner kronor i projektmedel inom ett EU-baserat finansieringsinitiativ kallat HERA.

Det europeiska projektet ska utforska elektronisk litteratur som ett nätverk av kreativa gemenskaper och leds av Universitetet i Bergen, Norge. Totalt kommer projektet att omsätta knappt en miljon euro varav BTH:s andel är 214 600 euro.

ELMCIP, som forskningsprojektet döpts till, är en förkortning för Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice (ELMCIP), och är ett treårigt samarbetsprojekt för forskning som löper från 2010 till 2013.

Syftet med projektet är att undersöka hur kreativa grupper av utövare kommer samman i gränsöverskridande och transkulturella sammanhang i ett globaliserat och distribuerat kommunikationssamhälle. ELMCIP uppges fokusera på elektronisk litteratur i Europa som en modell för kreativitet och innovation som sker i nätverk. Projektet ska dels undersöka bildandet av, och samspelet i, de olika grupperna och få inblick i sociala effekter och uttryck för kreativitet som en drivkraft för innovation.

Forskningsresultaten ska omfatta en rad fallstudier och forskningsdokument om elektronisk litteratur, en serie offentliga seminarier om elektronisk litteratur i olika kulturella sammanhang, produktion av en omfattande kunskapsbas, inklusive rapporter och presentationer från seminarier, projektinformation och bibliografier över verk av elektronisk litteratur. Därtill läggs ett internationellt symposium, samt en utställning med elektronisk litteratur, konstverk samt uppläsningar och framträdanden. BTH:s främsta bidrag kommer att vara en ”workshop” om elektronisk litteratur och utbildning som kommer att samla forskare och pedagoger från hela Europa samt en antologi av elektronisk litteratur som inkluderar pedagogiskt material.

Comments are closed.