Göteborgsmöte hos rt-labs

Svensk Elektroniks senaste möte i Göteborg samlade ett antal lokala medlemsföretag. Mötet hölls hos rt-labs som har sin verksamhet i det ståtliga så kallade ”Amerikahuset”.
{mosimage}

Att huset kallas så kommer sig av att den en gång så mäktiga Amerikalinjen hade sitt kontor där. Här kunde man på 50-talet köpa biljetter för att företa sig en resa med de på Götaverken byggda fartygen Gripsholm, Kungsholm eller Stockholm (som 1956 dramatiskt sjönk efter kollision med Andrea Doria) till USA.
{mosimage}
Idag pågår här en ”high-tech”-verksamhet av yppersta slag hos rt-labs. Vi återkommer senare i artikeln med ett exempel.
Mötet innehåll en meny av matnyttigheter. Huvudpunkten för dagen var att dagens värd, rt-labs, visade hur de tänkt kring det här med testning av mjukvara och hur man kan göra det effektivare. Därtill kom mötet in på en rad olika frågor:
* Betalningstider
* Embedded Conference och Swedish Embedded Award
* Höstmötet 18 nov på Teknikföretagen, dit kansliet ska flytta.
* Agendan ”Smartare Elektronik för Sverige”
* Kvalitetsarbete på gång inom SE.
* Branschanpassade försäkringslösningar hos If.
Lena Norder, Svensk Elektroniks vd, höll sedvanligt i mötet och informerade om en rad aktiviteter som föreningen nu är verksam i. Därtill tog medlemmarna upp aktuella frågor.
Frågan om betalningstider kom snabbt på tal. Praxis i Sverige är ju, i princip, 30 dagar, men i praktiken kommer ständiga propåer om andra villkor. Som det är nu tvingas alltför många elektronikföretag att agera som bank. Praxis i branschens egna avtal, SEAL och tidigare IML resp EL, är att betalningstiden är 30 dagar.
Men som sagt, en ändring av lagen som reglerar betalningstid var ju på väg, men vad hände med den? Regeringen lade förra året in ett lagförslag  med en svagare skrivning, som öppnade för ökad tillämpning av 60 dagars betalningsvillkor. Förslaget fick stark kritik från många håll då många menade att lagen, tvärtemot sitt syfte, skulle leda till ännu längre betalningstider. Svensk Elektronik lämnade in ett remissvar med krav på  att man skulle tillämpa 30 dagar. Regeringen lyssnade på kritiken, och tog fram ett nytt lagförslag som innehöll just 30 dagar. Även detta förslag fick kritik från en rad tunga aktörer. Tyvärr backade regeringen nyligen i frågan och har lagt det nya lagförslaget på is.
{mosimage}
– Så läget har i alla fall inte försämrats, summerade Lena.
Mötet kommenterade även aktuella projekt för  branschorganisationen.


Embedded i Kista

Mötet tog naturligtvis upp föreningens stora satsning på Embedded Conference Scandinavia med Swedish Embedded Award. Efter många år på Stockholmsmässan flyttade evenemanget i år till Kistamässan som är världens tredje största ICT-kluster.
Arrangörerna av Embedded Conference Scandinavia 2013 är Branschorganisationen Svensk Elektronik med sektionen Embedded Technology i ett samarbete med Elektronik i Norden samt för första gången även  samarbete med mässarrangören Nice Events Scandinavia. På konferensen delas varje år även Swedish Embedded Award ut.
Läs mer på www.embeddedconference.se, www.embeddedpriset.se och http://www.webbkampanj.com/ein/-2013emb /.

Kvalitet
– Ett annat aktuellt område är föreningens satsning på ”Kvalitet för konkurrenskraft”. Arbetet med att verka för högre kvalitet pågår. Ambitionen är att ta fram checklistor inom olika områden som kan vara till hjälp för att säkra kvaliteten. ESD är först ut, med EMC i nästa steg. Allt enligt vad företagen själva tycker är viktigt.

Anpassade företagsförsäkringar

Genom ett samarbete med försäkringsbolaget If kan föreningens medlemmar få möjlighet till en mycket bra försäkringslösning som  är anpassad för branschen, till förmånligt pris.
{mosimage}
Frank Forsting, If, gav under Göteborgsmötet en kort presentation och gav några goda råd. Han lyfte fram några viktiga typer av försäkringar och vad dessa står för:
* Egendomsförsäkring. Den gäller maskiner och inventarier i verksamheten. Notera att även programvara, t ex förvarade på medier som ”diskar”, räknas som inventarium liksom varor för pågående leveranser.
* Försäkring mot avbrott på grund av stillestånd täcker fasta kostnader plus utebliven vinst.
* En ansvarsförsäkring i verksamheten innebär en s k ”drulleförsäkring”. Men i ju högre grad kunden minimerar sin exponering mot risk desto lägre blir premierna.
– Kärnan i företagsförsäkringen är att den gäller vid vårdslöshet men inte vid en olycka. Om fallet hamnar i tingsrätten tar If på sig rollen att förhandla.
* En viktig försäkring som If kan erbjuda är försäkring mot följdskador som konsekvens av en felaktigt utformad produkt.
Vid ett uppkommet försäkringsärende kontaktar kunden en skadereglerare som går igenom om kunden har följt regelverket.
Det är viktigt att förstå att företagsförsäkringen gäller just bara företaget.
– Om ni anlitar en konsult, se till att han har en egen försäkring. Det gäller att han har olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, personförsäkring, poängterar Frank Forsting.
– Och framför allt – ta inte på er ansvaret för en skada innan ni pratat med försäkringsbolaget! Låt försäkringsbolaget titta på ärendet först. Det kan bli fel och dyrt annars, varnade Frank.


Höstmöte inför flytten till Teknikföretagen

Svensk Elektronik blir sambo med Teknikföretagen, som tidigare meddelats.
Svensk Elektronik, som hittills har haft sin hemvist hos Branschkansliet, kommer att flytta in hos Teknikföretagen vid årsskiftet.
– Svensk Elektronik har i många frågor gemensamma intressen med Teknikföretagen, som bland annat har en kraftfull lobbyverksamhet. Vi tror att vi får en utmärkt granne.
Redan den 18 november får medlemmarna en försmak av hur det kommer att bli. Höstmötet är nämligen förlagt till Teknikföretagens lokaler på Östermalm. Då kommer också hela tanken med flytten att presenteras närmare.


Agendan presenteras på höstmötet

Arbetet med agenda för Smartare Elektroniksystem för Sverige går mot sitt slut. Rapporten ska vara klar i november.
– Det började med att Vinnova ville skapa agendor för att stärka Sverige. Nära 300 ansökningar utmynnade i ett 70-tal agendor, säger Lena Norder.
Under hösten 2012 startades forsknings- och innovationsagendan ”Smartare Elektroniksystem för Sverige”
– Arbetet har inneburit en spännande, härlig men tidskrävande resa. Sju aktörer arbetar med en gemensam idé. Men samordningen har krävt tid. Men tiden är en investering som lägger en bra grund för framtida arbete för att stärka konkurrenskraften i elektronikindustrin – och därmed också för Sverige.
En presentation av arbetet kommer att ske på föreningens höstmöte, den 18 november.

Testa på nytt sätt
Så till det huvudnummer som mötets värd rt-labs stod för.
{mosimage}
Hans-Erik Floryd, CTO rt-labs AB delade med sig av en testlösning för inbyggda system som de gjort i syfte att göra test billigare och bättre. Testlösningen  som han presenterade bygger på den egenutvecklade utvecklingsmiljön Acceptance-Test-Driven Development (ATDD) vilken har Robot Framework som grund.
Hans-Erik Floryd, CTO rt-labs AB gav en genomgång av testlösning för inbyggda system som bygger den egenutvecklade utvecklingsmiljön Acceptance-Test-Driven Development (ATDD) vilken har Robot framework som grund.
* I många fall testar man ett inbyggt system manuellt.
– Ofta är testet specificerat i en Wordfil. Nackdelen med manuellt utförda test är att de tar lång tid. Därför testar man mera sällan vilket leder till kvalitetsbrister, säger Hans-Erik Floryd.
* Nästa alternativ är att testa automatiskt.
– Testerna har då ofta en tät koppling till testsystemet och dess utförande. Ett sådant system är dock svårt att underhålla vilket bidrar till att testerna sällan genomförs.
* I ett tredje alternativ utgår man från testobjektet. Det bygger på ett bibliotek av tester vilka genomförs i ett definierat ramverk.
– Det ger fördelar som att testet är klart separerat från testsystemet. Testerna kan köras kontinuerligt via automatiska verktyg. Ytterligare en fördel är att testverktyget kan underhållas genom en ”state-of-the-art”-programmering.
Hans-Erik Floryd berättade om ”Robot framework”. Det togs ursprungligen fram på Nokia.
– Idag är detta en öppen programvara som utgör ett sätt att beskriva tester.
Metoden för att använda Robot framework är att skriva nyckelord. Ofta skrivs de i script-språken Python eller Java.
Den testrigg som rt-labs visade under mötet är framtagen i samarbete med David Lundqvist på Kollmorgen Särö AB.
– Vi ville få fram ett system som var billigare och lättare för vår personal att sätta sig in i än det vi redan hade. Det skall vara enkelt för dem som skriver testerna och det skall inte behövas alltför mycket programmeringskunskap för att utföra det. Med den här lösningen, som bygger på nyckelord, uppnådde vi just detta.
Kollmorgen gör automatiska truckar som av säkerhetsskäl måste testas mycket noggrant innan de tas i bruk.
– Normalt sett måste man bygga upp ett testsystem där truckarna körs i verklig drift. Med en testhårdvara från Beckhoff kan vi få de data som vi annars hade fått från fordonets sensorer vid verklig drift. Med programvara och gränssnittslösningar från Rt-labs får vi ett system där vi kan testa och verifiera truckens funktioner vilket leder till ett minskat behov av att köra på verkliga system. Den stora vinsten med de automatiska testerna är att vi får bra regressionstester, säger David Lundqvist.
{mosimage}
Fredrik Eliasson, rt-labs AB framhäver att:
– Största vinsten är att kunna testa så mycket mer än vid andra alternativ, vilket blir möjligt eftersom det går snabbare. Många företag testar i utlandet. Med vår lösning blir det billigare. Därför blir det möjligt att testa lokalt.

 

Comments are closed.