Goda bredbandsexempel

Nu drar kommunikations­myndigheten PTS och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) igång en gemensam studie av goda exempel på kommunalt agerande på bredbandsområdet.

Syftet är att stödja kommuner i viktiga avvägningar kring bredbandsutbyggnad och konkurrens.

Denna gemensamma insats är en fortsättning på det samarbete som under 2010 även inkluderade Konkurrensverket och som resulterade i ett antal gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Studien av goda exempel ska genomföras under våren och ta sin utgångspunkt i nämnda principer.
 
– Det finns många föredömliga kommunala verksamheter som skulle kunna uppmärksammas – vår ambition är att lyfta fram ett par av dessa för att på ett konstruktivt sätt ge vägledning till dem som har att leda den kommunala bredbandsverksamheten, säger Viktoria Arwinge, rådgivare i konkurrens­frågor vid PTS.

Såväl framtagandet av principerna som studien av goda exempel är föranlett av ett uppdrag som regeringen gett PTS genom regeringens bredbands­strategi. Uppdraget innebär att PTS ska genomföra riktade informations­insatser mot kommuner med syftet att främja en i första hand marknadsdriven utbyggnad av bredbands­infrastruktur, minska snedvridning av konkurrensen samt för att tydliggöra kommunala aktörers roller på bredbands­marknaden.

Bredbandskonferenser i maj
För att på bästa sätt stödja Sveriges kommunpolitiker och ledande tjänstemän i utmaningen att leda kommunal bredbandsverksamhet i ett skede där marknaden står inför gigantiska investeringar i ny bredbands­infrastruktur, bjuder PTS och SKL också in till bredbands­konferenser. Fokus vid konferenserna blir att presentera och diskutera de gemensamma principerna för kommunal bredbands­verksamhet samt innehållet i studien av goda exempel.

Konferenserna äger rum på fyra orter i Sverige under maj månad. Den 9/5 i Umeå, 16/5 i Stockholm, 24/5 i Trollhättan och den 30/5 i Malmö och de kommer även vara öppna för andra intresserade, såsom operatörer och stadsnät.

Comments are closed.