Fyrdubblad datacenterindustri inom 10 år

Sverige har en unik möjlighet att på mindre än tio år bygga upp en ny industri för datacenter. Idag har datacenterindustrin en ekonomisk påverkan på nära 12 miljarder kronor i Sverige motsvarande cirka 7000 jobb men med rätt förutsättningar skulle den år 2025 kunna ha en ekonomisk påverkan på cirka 50 miljarder kronor om året och sysselsätta närmare 30 000 människor, enligt en ny rapport från The Boston Consulting Group (BCG) beställd av och gjord i samarbete med Business Sweden.

Enligt rapporten förväntas den globala tillväxten av data vara exponentiell. De stora internetbolagens behov av anläggningar för datalagring förväntas växa med nästan 40 % per år framöver och det globala behovet av datacenter väntas överstiga 90 miljoner kvadratmeter under nästa år.
Sverige är väldigt väl positionerade för att attrahera internationella datacenter. Vi har länge varit ansedda som en ledande IT nation, vi har en högutbildad arbetskraft, pålitlig och miljövänlig energi, företagsvänlig och stabil politik samt ett kallt klimat med frånvaro av naturkatastrofer. Globala spelare har noterat detta, vilket exempelvis Facebooks datacenter i Luleå visar.
– Sverige är tack vare våra naturliga förutsättningar unikt positionerat att attrahera stora digitala investeringar i datacenter, det är en möjlighet till jobb och tillväxt vi måste prioritera högt, säger Fredrik Lind, Senior Partner på BCG.
Potentialen för Sverige är enorm. År 2025 skulle den svenska datacenterbranschen kunna ha en ekonomisk påverkan på cirka 50 miljarder kronor per år och sysselsätta nästan 30 000 personer. En stor del av dessa jobb skulle vidare genereras utanför storstäderna, då datacenter typiskt sett uppförts i mindre tätbefolkade områden. Datacenterindustrin skulle då direkt utgöra 0,45 % av BNP, vilket dubbleras med indirekta effekter, att jämföra med stål- och metallverkssektorns 0,67 % eller pappersbranschens 0,83 %.
– Skulle Sverige kunna attrahera bara en mindre del av Europas planerade datacenter de närmaste åren skulle vi kunna skapa en digital industri i samma storleksordning som stål och metallsektorn, eller större än flyg- och textilindustrin kombinerat, säger Tomas Sokolnicki, investeringsrådgivare på Business Sweden.
En uppbyggnad av en nationell datacenterindustri skulle kunna utgöra en framtidssäkrad digital tillväxtmotor för landet som även är miljövänlig tack vare Sveriges fossilfria elproduktion. Vidare skulle en stor andel av de jobb som skapas komma glesbygden till del, då större datacenter ofta byggs utanför urbana områden. En utbyggd datacenterindustri skulle även medföra positiva sidoeffekter; exempelvis ökad digital kompetens, nya teknikföretag, ökad attraktionskraft för internationell talang och utländska investeringar samt positionera Sverige som en ledande digital nation.
– Data är vår tids nya naturresurs och datacenter är den nya basindustri som förädlar denna. Den är snabbt växande, miljövänlig med rätt energimix och den driver en framtidssäkrad tillväxt för landet. Sverige bör arbeta aktivt för att bli en ledande datanation, säger Fredrik Lind på BCG.

För att bygga på de förutsättningar som Sverige redan har och attrahera investeringar inom datacenterindustrin till landet, behövs åtgärder inom främst fyra område:
* Säkerställ tillgången på konkurrenskraftigt prissatt och miljövänlig energi. El är en stor och ökande kostnad för datacenter och det blir en allt viktigare konkurrensfördel att kunna erbjuda koldioxidneutral energi. Sverige bör säkerställa en långsiktig grön elförsörjning och simultant se över reglerna för beskattning av egenproducerad el, även för större anläggningar.
* Behandla digital infrastruktur som en nationell tillgång. På samma sätt som väg och järnväg banat väg för Sveriges tillväxt bör den digitala infrastrukturen prioriteras som en viktig tillgång för att säkra framtida välstånd, exempelvis kan investeringar möjliggöras genom partnerskap mellan offentliga och privata aktörer, eller spillvärme från datacenter utnyttjas till fjärrvärmeanläggningar.
* Marknadsföra Sverige som ett land med ambition att bli världsledande. I en tid av ökande konkurrens bland länder om att attrahera internationellt digitalt kapital, blir det allt viktigare hur Sverige positionerar sig. Ledande politiker och organisationer bör marknadsföra Sverige som digitalt ledande och betona vilka värden vi kan ge till investerare.
* Påskynda och öka förutsägbarheten i tillstånds- och planeringsprocessen. Sverige bör ytterligare förbättra affärsklimatet och skapa trygghet hos investerare genom att säkerställa en snabb tillståndsprocess för uppförande av datacenter, förutsägbarhet i beslut och överklaganden samt förenklad byråkrati.

Comments are closed.