Förslag på standard för kraftmatning

Gängse regler och metoder för elinstallationer utmanas genom nya möjligheter att distribuera el över tele- och datakablar. För att man ska vara säker på att ingen kommer till skada eller att det inte orsakas brand, krävs det någon sorts anvisningar för hur sådana installationer ska göras.

Ett sådant förslag behandlas nu inom SEK Svensk Elstandard, i den tekniska kommittén för elsäkerhet och elinstallationer, SEK TK 64. Förslaget, som kommer från Tyskland, gäller om IEC ska starta ett arbete med en ny del i den internationella standarden IEC 60364. Denna standard ligger till grund för elinstallationsreglerna i många länder, t ex för den svenska SS 436 40 00 och den tyska VDE 0100.

Förslaget till nytt arbete har beteckningen 64/2067/NP och kan fram till den 13 november utan kostnad beställas från SEK Svensk Elstandard här. Förslaget behandlar bland annat system för Power over Internet och innehåller exempelvis krav på separation och spänningsbegränsning och anger vilka kabelkategorier som kan komma ifråga.

I mycket hänvisar förslaget till den internationella standarden ISO/IEC 11801-1, som med vissa ändringar antagits som europeisk standard och som SEK Svensk Elstandard fastställt som svensk standard med beteckningen SS-EN 50173-1. SEK kommer senare i oktober att ge ut en mer allmän teknisk rapport om detta, SEK TR 50174-99-1, Information technology – Cabling installation – Part 99-1: Remote powering. Den är framtagen inom den europeiska organisationen CENELEC och den svenska referensgruppen för detta, liksom för ISO/IEC 11801, är den tekniska kommittén SEK TK 215.

Samtidigt ställs det också krav på de anslutna apparaterna, på den elektronik som ska mata ut ström på kablarna. Det är ju viktigt att det finns tillförlitliga anordningar som begränsar strömmen, både för att förhindra att ledningarna överbelastas av för många eller för kraftiga förbrukare och för att kunna hantera en eventuell kortslutning. Det vill säga sådant som i vanliga elinstallationer sköts av säkringar och dvärgbrytare och där det finns regler och metoder för beräkning och dimensionering. Det har länge funnits en sådan standard, i Sverige med beteckningen SS-EN 60950-21, men en efterföljare till den är under arbete inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet.

Den planerade standarden, med beteckningen IEC 62368-3, ska användas tillsammans med den nya standarden som samlar säkerhetsfordringar på IT-utrustning och på ljud- och bildanläggningar, i Sverige betecknad SS-EN 62368-1.
Mer om SEK TK 64 finns här och om SEK TK 215 här.

Comments are closed.