Försäljningen växer för Ericsson

Den totala försäljningen uppgick till 62,8 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2010, vilket kan jämföras med 58,3 miljarder kronor för samma kvartal föregående år, en ökning med 8 procent. Men för affärsområdet Networks var försäljningen 14 procent högre än för fjärde kvartalet 2009.

Ericsson är fortsatt på spåret efter det resultat som företaget rapporterade om för ett år sedan. Resultatet före skatt och exklusive omstruktureringskostnader blev för fjärde kvartalet 7,8 miljarder kronor.

Komponentbristen som stört företaget tidigare i år har "normaliserats" under fjärde kvartalet. Dock meddelar Ericsson att de ändå inte till fullo kunde möta efterfrågan på vissa produkter inom mobilt bredband under perioden.

Det är främst Ericsson Networks som går framåt. Det affärssegmentet redovisar en omsättning på 36,4 miljarder kronor för det fjärde kvartalet vilket kan jämföras med 31,8 miljarder kronor för samma period för ett år sedan. Försäljningen för kvartalet ökade med 14 procent jämfört med motsvarande period i fjol, främst beroende på en ökande efterfrågan på utrustning för mobilt bredband och investeringar i 2G-utbyggnad i Kina.

Däremot nådde inte Ericsson Global Services upp till samma omsättning som motsvarande kvartal för ett år sedan. Omsättning blev 22,9 miljarder kronor, att jämföras med 23,1 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2009. Försäljningen för kvartalet minskade med 1 procent jämfört med i fjol men ökade med 1 procent för helåret 2010 jämfört med 2009.

Antalet abonnemang inom mobiltelefoni och mobilt bredband förväntas öka med cirka 800 miljoner nettoabonnemang under 2011. En ökning från +700 miljoner abonnemang under 2010.

Under 2010 ökade det totala antalet mobila bredbandsabonnemang med 30 procent till nuvarande runt 500 miljoner. Det motsvarar dock bara cirka 10 procent av samtliga mobilteleabonnemang. Ericsson förväntar sig dock att just antalet mobila bredbandsabonnemang kommer att växa starkt under 2011 vilket spås innebära att 1-miljardsvallen sprängs redan under 2011. Den mobila datatrafiken spås fördubblas varje år under de kommande åren.

När det gäller G4/LTE rapporterar Ericsson om en lyckosam strategi att stärka sin position på nyckelmarknader såsom i USA och i Korea. Men även om satsningar på moderniseringsprojekt av nätverk samt utrullningen av 3G i Indien har satt press på Ericssons bruttomarginal är det viktigt för företaget att stärka sin plattform för att uppnå en kontinuerlig, långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Sony Ericsson har vänt förlusttrenden och rapporterar för fjärde kvartalet i följd en vinst. Dock har försäljningen minskat med 23 procent mellan fjärde kvartalet 2009 och fjärde kvartalet 2010 vilket förklaras med en förändring av produktportföljen med fokus på de mer avancerade, så kallade smarta mobiltelefonerna. För helåret 2010 tillverkade Sony Ericsson 43,1 miljoner mobiltelefoner, en minskning med 25 procent.

ST-Ericsson går däremot med förlust. Nettoförsäljningen minskade med 22 procent för fjärde kvartalet 2010 jämfört med motsvarande period 2009. Nettoförsäljningen på årsbasis minskade med 9 procent och förlusten för fjärde kvartalet 2010 blev 171 miljoner dollar.

Comments are closed.