Fiber är en bra samhällsinvestering

Forskningsinstitutet Acreo har under hösten 2011 utfört en förstudie på uppdrag av Regeringens Bredbandsforum i syfte att hitta svaret på frågan: Vilken samhällsekonomisk nytta skapar fiberinvesteringar?

Förstudien har undersökt hur fiberbaserat bredband påverkar ekonomisk tillväxt, såväl på nationell nivå som i enskilda kommuner. Studiens resultat visar att en fiberinvestering genererar samhällsekonomisk vinst redan inom 3,5 år.

De största effekterna visar sig för offentlig sektor där resultatet pekar på att det bland annat går att sänka kommunikationskostnaderna med 30-50 procent, tack vare tillgången på fiber. Studien visar också att de kommuner som har investerat i fiber får en positiv ekonomisk tillväxt i form av ökad sysselsättning och en positiv befolkningsutveckling.

– Ett speciellt intressant resultat är att utbyggnaden av nya fiberbaserade bredbandsnät i Sverige har en tydlig inverkan på ekonomisk tillväxt och befolkningsutveckling, säger Crister Mattsson, Senior rådgivare på Acreo. ”Detta behöver förtydligas för att stimulera lokala initiativ hos kommuner, som alltför ofta inte känner till vilka effekter fibernätet medför.”

Acreo har utfört en statistisk analys som länkar effekter av fiberinvesteringar fördelat över fyra år till specifika samhällsekonomiska faktorer. Räntabiliteten beräknades sedan år för år upp till fem år efter det att investeringen påbörjats. Studien har även uppskattat de investeringar som krävs för att ansluta de resterande hushåll som fortfarande inte har tillgång till fiber. Analysen är baserad på data från SCB, PTS, metaanalys, Acreos egna forskningsresultat inom området, samt ett gediget underlag där Acreo utfört intervjuer både i enkätform och i djupintervju med bland annat representanter för kommuner och landsting, teleoperatörer och nätägare.

– Det samhällsekonomiska värdet är större än vad förstudien visar. Dels analyserar vi en kort tidsperiod, 5 år, och resultatet indikerar att vinsterna av investeringen ökar med tiden. Dels finns ytterligare ett antal faktorer som bör inkluderas i analysen, men som först måste kvantifieras på ett mer robust sätt, säger Marco Forzati, Senior forskare på Acreo. ”Det finns därför ett behov av att utarbeta en mer omfattande mätmetod, med avseende på ingående faktorer och tid, för att få fram hela vinsten.”

Traditionellt har bredbandsinvesteringars framgång främst bedömts ur ett telekomperspektiv. För samhället är dock den ekonomiska tillväxten och påverkan på offentlig sektor viktigare framgångsfaktorer för bedömningen av investeringarna.

– Den här förstudien är ett första steg för att bättre förstå de reella samhälleliga effekterna av bredbandsinvesteringar i Sverige. Studien är ett bra diskussionsunderlag i det fortsätta arbetet med att sprida kunskap om bredbandsfrågornas betydelse och dess nytta för samhället, säger Patrik Sandgren vid regeringens Bredbandsforum.

Comments are closed.