Exjobb om batterier i elnätet

Batterier vs Kabel, är titeln på det examensarbete som utfördes av Elin Bergstedt och Sofia Nyström i samarbete med Power Circle och Institutionen för Elektroteknik på Chalmers. Syftet med exjobbet var att undersöka vilka möjligheter batterilager kan ha att ersätta eller skjuta upp investeringar i traditionella elnätskomponenter.

– Detta är ett område med stor utvecklingspotential som vi tror kommer att ha betydelse för att kunna bidra till en hållbar utveckling i framtidens elnät. Det är därför vi båda efter vår examen valt att fortsätta arbeta inom denna bransch, säger Elin och Sofia.
Två fallstudier gjordes med hjälp av simuleringar i GAMS, varav ett större och ett mindre system. Resultaten visar att det finns fall där en investering i ett batterilager kan vara fördelaktigt jämfört med traditionella kabeluppgraderingar, men också fall där batterilager blir betydligt dyrare. Studien visade också att livslängden på batterierna var en viktig faktor för den totala kostnaden för batterilösningen. Det är därför av intresse att vidare studera hur olika lastprofiler påverkar hur batteriet används och därmed också livslängden.
Power Circle kommer att använda resultaten som input till framtida projekt om batterier i elnätet, ett område som blir allt mer aktuellt när batteripriserna sjunker och behovet av flexibilitet i elsystemet ökar i framtiden. Förutom de direkta resultaten från projektet sätter Power Circle stort värde på examensarbeten som en länk mellan akademin och branschen.
– Ett exjobb är ett bra sätt för både studenter och uppdragsgivare att lära sig av varandra, säger Anna Wolf som handlett examensarbetet på Power Circle.

Comments are closed.