Europa kan överträffa 30 GW årlig solcellsproduktion till 2025

Nya uppgifter från medlemmarna i European Solar PV Industry Alliance visar att sektorn är på väg att uppnå över 30 GW i tillverkningskapacitet över hela solcellsvärdekedjan, inte minst tack vare 20 nya projekt i pipeline.

Med politiskt stöd kan Europa överträffa EU:s mål om 30 GW årlig tillverkningskapacitet för solceller till 2025. Detta baserat på data insamlad i juni 2023 från medlemmarna i European Solar PV Industry Alliance (ESIA). ESIA lanserades av EU-kommissionen med EIT InnoEnergy till sekretariat och med SolarPower Europe och European Solar Manufacturing Council som styrkommittémedlemmar. Den nya undersökningen visar att Europa kan överträffa målet om 30 GW årlig tillverkning av respektive polykristallint kisel, göt, celler och tillverkningsmoduler. Prognosen kommer av branschsiffror från över 20 projekt i pipeline inom solcellstillverkning, där ytterligare projektnyheter förväntas i framtiden.

Nyheten lades fram i samband med att ESIA – som sattes upp för mindre än ett år sedan (i december 2022) – presenterade sina arbetsgruppers detaljerade handlingsplan vid Intersolar Europe i München. Handlingsplanen samlar expertis från över 120 verksamheter i 17 länder inom Europas solcellsvärdekedja och ska leda till framsteg inom fyra nyckelområden: icke-prissättningsrelaterade kriterier, utmaningar kring leveranskedjor, finansiella instrument, samt personalrekrytering. Flera initiala förslag har redan skickats till EU-kommissionen för vidare diskussion.

Centrala delar i handlingsplanen handlar om att förbättra konkurrenskraften i den internationella leveranskedjan och att åtgärda energikostnader, hållbarhet, återvinning och spårbarhet. OPEX- och CAPEX-kostnader har analyserats och jämförts mellan den europeiska solcellsvärdekedjan och motsvarande sektorer i USA och Kina. Utifrån undersökningsresultatet kommer flera finansiella instrument att tas fram för att stimulera tillväxten inom kedjan i Europa.

Handlingsplanen lägger också fram flera viktiga kriterier som inte handlar om själva prissättningen. Detta för att uppnå bästa möjliga solcellstekniker med hög prestanda inom miljö, social rättvisa och styrning, liksom åtgärder för att komma tillrätta med brister i värdekedjan, träning och utbildning kring återvinningsbarhet, attraktionskraft och medvetenhet, och rörlighet för att säkerställa tillräcklig tillgång på talanger.

– Kommissionen stöder helhjärtat European Solar PV Industry Alliances uppdrag att öka tillverkningen av solceller i EU, säger Kerstin Jorna, generaldirektör för generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

– Som det står i förordningen om netto-nollindustrin är vårt mål att övervinna regulatoriska hinder som motverkar framväxten av netto-nolltekniker, där solenergi är en viktig komponent. Det kommer i slutänden att förbättra EU:s energiresiliens och konkurrenskraft. Genom att harmonisera tillstånden för gigafabriker och mindre tillverkningsanläggningar för solceller över hela den inre marknaden kommer förordningen om netto-nollindustrin att främja investeringssäkerhet. Dessutom kompletterar den nyligen uppdaterade tillfälliga kris- och omställningsramen den kommande förordningen om netto-nollindustrin genom att tillåta regeringar att ge stöd för investeringar i hela netto-nolleveranskedjan.

– För att uppnå vårt mål att uppnå en årlig tillverkningskapacitet för solceller om 30 GW över hela leveranskedjan i EU senast 2025 måste vi dra nytta av denna nya policyram. Och i denna strävan kommer den europeiska solcellsindustrin att spela en avgörande roll.

Sedan december 2022 har branschen arbetat tillsammans för att börja ta itu med de nyckelaktiviteter som lades fram i ESIA:s originalplan.

Comments are closed.