EU-patent ska förenkla och kapa kostnader

Det kommer att bli billigare och enklare för uppfinnare och företag att skydda sina innovationer i EU.

EU:s medlemsstater enades i fredags om huvuddragen för EU-patentet och en gemensam europeisk patentdomstol. Överenskommelsen innebär ett avgörande steg mot en slutlig lösning för EU-patentet.

Den 4 december har Konkurrenskraftsrådet, under ledning av handelsminister Ewa Björling enhälligt kommit överens om en allmän inriktning för EU-patentförordningen och rådslutsatser om en enhetlig europeisk patentdomstol.

Det är ett politiskt genombrott i dessa förhandlingar som har pågått i decennier och betecknas som ett avgörande steg mot en slutlig överenskommelse. Härnäst ska Europaparlamentet ta ställning till förslaget. EU-domstolen ska också yttra sig om den nya patentdomstolen.

– EU-patentet kommer göra det betydligt enklare och billigare att skydda innovationer inom EU. Detta kommer att ge europeisk industri bättre möjligheter att konkurrera på den globala marknaden, säger handelsminister Ewa Björling.

Den allmänna inriktningen för EU-patentförordningen gör det nu möjligt för Europaparlamentet att börja behandla förslaget. Ett EU-patent kommer att innebära att man genom en ansökan kan få ett patent som gäller i hela EU – en marknad om 500 miljoner människor.

EU-patentet ska vara kostnadseffektivt och råda bot på den situation som råder idag där det är många gånger dyrare att få ett patentskydd i EU än på våra konkurrerande marknader. Ett skydd i 13 medlemsländer kostar idag 11 gånger så mycket som ett patent i USA.

I rådslutsatserna slås det fast att årsavgifterna ska bestämmas till en nivå som ska främja innovation och den europeiska industrins konkurrenskraft. Dessutom kommer begränsade krav på översättningar att innebära avsevärda kostnadsbesparingar för europeiskt näringsliv. Översättningsfrågan skjuts på framtiden och kommer att beslutas i en särskild förordning.

Rådslutsatserna omfattar också huvuddragen för en enhetlig europeisk patentdomstol som ska pröva mål om såväl EU-patentet som befintliga europeiska patent. Detta kommer att innebära en avsevärd förbättring jämfört med dagens fragmenterade system där patentprocesser måste föras i varje medlemsland för sig, trots att de rör samma uppfinning.

Dagens parallella processer innebär ökade kostnader om cirka 5 miljoner kronor i ett typiskt fall. Inrättandet av en enhetlig domstol kan innebära årliga besparingar på uppemot 3 miljarder kronor för europeiska företag. Rådet begärde tidigare i år EU-domstolens yttrande om den nya patentdomstolen. EU-domstolen har inte yttrat sig än och dagens överenskommelse är förenad med villkor för det kommande yttrandet, enligt ett pressmeddelande från Utrikesdepartementet.

När EU-patenten kan komma att bli verklighet framgår dock inte.

Comments are closed.