Ett steg närmare ett EU-patent

På tisdagen gav parlamentets ledamöter sitt samtycke till ett så kallat fördjupat samarbete mellan ett antal EU-länder för att skapa ett system för EU-patent.

I december 2010 ansökte 12 länder om att starta ett fördjupat samarbete sedan de insett att det inte skulle kunna gå att uppnå den nödvändiga enigheten mellan EU-länderna för att starta en normal beslutsprocess.

Efter deras ansökan har alla andra EU-länder utom Italien och Spanien signalerat att de också vill vara med. Dessa två länder kan i ett senare skede när som helst välja att gå med i samarbetet.

Konkurrenskraftsrådet väntas formellt bekräfta att fatta beslut om att godkänna fördjupat samarbete på sitt möte den 9-10 mars. Därefter lägger kommissionen fram två lagförslag: ett om språkreglerna för patentet (samrådsförfarande gäller) och ett för att inrätta ett enhetligt patentskydd (ordinarie förfarande, dvs. medbeslutande gäller). I resolutionen, som också antogs på tisdagen och som förberetts av den tyska kristdemokraten Klaus-Heiner Lehne, uppmanas ministerrådet att använda medbeslutande för båda förslagen.

EU-länderna har försökt enas om ett enhetligt patentskydd i flera år men inte lyckats. En knäckfråga har varit språkfrågan. Idag finns nationella patent parallellt med ett EU-system, men systemet är både krångligt och dyrt. Ett europeiskt patent kan kosta patentinnehavaren mer än tio gånger mer än motsvarande USA-patent.

Ett enhetligt patentsystem skulle göra det enklare och billigare för uppfinnare att ansöka om patentskydd över hela EU och säkerställa lika tillgång inom EU för alla uppfinnare. Det skulle också ta itu med överträdelser och förbättra villkoren för innovativa företag genom att ta bort "patentgränserna" mellan medlemsstaterna.

Vad innebär fördjupat samarbete?
Enligt EU-lagstiftningen kan ett fördjupat samarbete användas när en grupp EU-länder vill gå vidare och ta fram gemensamma regler i de fall då en nödvändig enighet inte kan uppnås.

Lissabonfördragets regler för sådana samarbeten säger att minst nio EU-länder kan använda sig av EU-institutionerna i de fall då ett lagförslag inom ett område där lagstiftningsrätten delas mellan EU och länderna blockeras i ministerrådet. Det här blir andra gången som fördjupat samarbete används, första gången gällde skilsmässoregler – det samarbetet godkändes förra året.

Ett fördjupat samarbete kan inledas sedan kommissionen har lagt fram ett förslag som EU-ländernas ministerråd har godkänt och som även Europaparlamentet har gett sitt samtycke till.

De länder som skickade in ansökan om fördjupat samarbete är Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Slovenien, Sverige och Storbritannien.

Comments are closed.