ESV-föreskrifter nu på remiss

Nu har Elsäkerhetsverket (ESV) uppdaterat de svenska föreskrifter som berör elsäkerhet och EMC i produkter. Förändringarna görs som ett resultat av nya EU-direktiv från 2014 och skall börja gälla och införda i svensk lag den 20 april nästa år.

I EU-direktiven finns inga förändringar av gränsvärden eller nya produktslag med. Syftet med förändringarna har snarare varit att reglerna ska vara klara, tydliga och enhetliga. Det ska i sin tur öka förståelsen kring vad som faktiskt gäller och på längre sikt leda till mindre administration för såväl myndigheter som tillverkare och importörer.

De nya direktiven kommer enligt ESV även göra det lättare för tillverkare och importörer att få ut nya produkter marknaden. Tidigare har flera direktiv överlappat varandra, vilket har komplicerat processen. Detta ska nu ha åtgärdats i och med att direktiven harmoniserats.

Det är tre direktiv som nu resulterat i tre nya föreskrifter:

Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning, även kallat lågspänningsdirektivet.

EMC-direktivet: 2014/30/EU
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet, även kallat EMC-direktivet.

ATEX-direktivet: 2014/34/EU
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, även kallat ATEX-direktivet.

Samtidigt som de nya direktiven införs kommer EMC 2004/108/EG, ATEX 94/9/EG och LVD 2006/95/EG att upphöra gälla.

Alla som vill har nu möjlighet att lämna synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter. Eventuella remissvar ska lämnas senast den 20 december 2015. Synpunkterna lämnas till Elsäkerhetsverkets registrator via vanlig post eller e-post.

– Det är oerhört viktigt att förslag om nya föreskrifter genomlyses ordentligt och vi har försökt nå ut till så många berörda som möjligt. Vi uppmanar även att man sprider informationen inom sina egna organisationer och nätverk för att alla som berörs av förslaget kan lämna synpunkter, säger inspektör Joca Kostic på Elsäkerhetsverket.

Comments are closed.