EMC uppfylls mycket dåligt

Under konferensen EMC Europe 2014 i Göteborg berättade Nick Wainwright, York EMC services ltd, om hur dåligt EMC-kraven uppfylls i praktiken. Marknadskontroller pekar främst på bristande dokumentation. ”The new approach”, varupaketet ger potential att rädda situationen.

EMC Administrative Co-operation Working Group, ADCO, är en arbetsgrupp inom EU som  återkommande genomför undersökningar om hur EMC uppfylls på marknaden. 2004/2005 gjordes en undersökning av energilampor, 2007/2008 gällde undersökningen lokalt tillverkade elverktyg, 2009/2010 granskades kategorin konsumentprodukter och 2012/2013 var switchade nätaggregat i fokus.
Undersökningarna genomfördes i de flesta länder – men inte alla. EMC ADCO har identifierat produkter som inte uppfyller kraven på kompabilitet med EMC enligt kriterierna teknik och administration. Båda krävs i alla direktiv.
Undersökningen beträffande switchade nätaggregat genomfördes i 19 länder. 136 produkter utvärderades och utfallet var beklämmande:
* 56 procent uppfyllde de tekniska kraven.
* 31 procent uppfyllde de administrativa kraven
* Sammantaget uppfyllde bara 24 procent  de tekniska kraven och kraven på dokumentation.
Den administrativa delen består dels av en teknisk dokumentation, dels av en ”declaration of conformity”, DoC. 
– Ser man sedan närmare på procentsatsen för tekniska krav skulle den troligen hamna under 50 procent om man testade  ”flicker”, övertoner och immunitet.
Men värre är det med den administrativa delen:
– Det är alltså inte tillräckligt att testa produkten för att se till at de tekniska kraven uppfylls. För flertalet produkter brister dokumentationen och sammantaget var det bara var fjärde kraftaggregat som uppfyllde EMC , sade Nick Wainwright.
Av de 136 kraftaggregaten hade 121 en granskad DoC. 47 av dem hade en teknisk dokumentation och noll (0) hade användarinstruktioner.
När energibesparande lampor kom ut på marknaden var det bara 25 procent som hade korrekt CE-märkning. I ADCOs granskning av 168 LED-lampor hade  9 procent inget märke alls. 77 procent uppfyllde de tekniska kraven men mindre än 30 procent hade godkänd dokumentation.

Snedvriden marknad
Många av de som säljer CE-märkta produkter som uppfyller alla krav uppger sig störas av marknadsaktörer som säljer icke CE-märkta produkter.
Att det förekommer produkter som inte följer EU-direktivet svedvrider konkurrensen, inte minst på marknader där färre andel än 20 procent av produkterna är godkända.
Det som kan ändra situationen är EU-direktivet 2014/30/ED följer ”New approach” – i Sverige kallat ”varupaketet”.
– Syftet med det är att fånga in ett stort antal av de icke-överensstämmande produkter som når marknaden.
Varupaketet innebär att även distributören involveras i ansvarskedjan. Denna måste se till att enbart CE-märkta varor når marknaden, att det finns ett dokument för slutanvändaren och att produkterna har en identifikation av såväl tillverkare som importörer

 

Comments are closed.