EIF underkänner förslag till direktiv

Arbetsdokumentet "Ecodesign requirements for standby and off-mode", utsänt av  Stephan Kolb vid EU-kommissionen, möter kritik från Elektronikindustriföreningen. Dess talesman i frågor om EU-direktiv, Vidar Wernöe, har i ett svar till Energimyndigheten och Näringsdepartementet uttryckt föreningens önskemål om att Sverige röstar nej till direktivet.

"Generellt tycker vi att dokumentet håller mycket låg kvalitet och inte verkar genomarbetat, även om det nu har visat sig att dokumentet är ett arbetsutkast", skriver Vidar Wernöe.
Utöver detta uttrycker han några konkreta synpunkter och åtgärder som bör  genomföras:
1) Det är oklart vilka produkter direktivet skall omfatta. Tanken är, om vi förstår det rätt, att inte industriprodukter skall omfattas. Skrivningen, om att utrustning som inte uppfyller EMC kravens kurva B (konsumentelektronik) är undantagna, kan misstolkas då det finns industriprodukter som skall klara kurva B. Samtidigt kommer skrivningen att innebära att direktivets omfattning är beroende av kraven i andra direktiv. Detta känns inte helt lyckat.
2) Definitionen av "Fixed Installations" skiljer från exempelvis RoHS/WEEE-direktivet. För att ge industrin önskad tydlighet bör lagstiftningen begränsas till en enda definition.
3) Definitionen sägs omfatta produkter som maximalt går på 230 Vac. Betyder detta 1-fas-anslutna produkter eller kan 2/3-fas också omfattas? I Annex IB finns många produkter som inte är anslutna till 230. Där kan direktivet följaktligen inte kan vara applicerbart.
4) De produkter som omfattas framgår av Annex IA och IB. Den presenterade listan är under all kritik. Formuleringen i rubriken "…which shall be taken into account…" ger stort utrymme för olika tolkningar. Vår uppfattning är att listan enbart borde innehålla konsumentprodukter med handelsvolym över 200000 enheter/år samt vara anslutna till nätspänning.
5) I Annex II framgår kravet på att ett (1) år efter publicering i Official Journal ska produkterna klara kraven på "standby" och "off-mode". Det är inte genomförbart för elektronikbranschen. En normal utvecklingscykel för en ny produkt ligger på 1-3 år, från idé till löpande produktion. Från det att produkten är omkonstruerad och tillverkningsunderlagen är klara kan det ta upp till 1 år innan produkten levereras i volym. Anledningen till detta är långa ledtider på ingående material (komponenter). Genom direktivets korta implementeringstid kommer att göra många företagare till brottslingar. Alternativet är att inte längre CE-märka sin produkt, som följaktligen då inte kan säljas. Båda alternativen skulle vara förödande för de svenska SME-företagen, något som inte kan ligga i Sveriges intresse! En lämplig implementeringstid på 3 år ger berörda myndigheter och branschorganisationer möjlighet att informera om direktivet samt att företagen successivt kan införa konstruktionsförändringarna i sina produkter.
6) För att klara de nya kraven tvingas många produkter konstrueras om. Det gäller bland annat för produkternas nätdelar, ett konstruktionsarbete som kan vara svårt och tidskrävande. Kunskapen om hur man konstruerar dessa nätdelar är en bristvara i Sverige. Det förefaller därför troligt att konstruktionsarbetet kommer att dra ut på tiden beroende på resursbrist. Vid omkonstruktion av nätdelar kommer nya EMC- och elsäkerhetscertifieringar att behövas. Dessa tester utförs av tredjepartsföretag saom exempelvis SEMKO och kan kosta 100000 kronor per produkt. Sammanfattningsvis innebär den nya lagstiftningen betydande kostnadsökningar för SME-företagen. Elektronikindustriföreningen önskar en dialog med den Svenska Regeringen kring denna fråga.
7) Efter samtal med EU-Kommissionens Stephan Kolb den 10 juni 2008 framkom att man inte har bestämt strukturen kring horisontella och vertikala krav. Skall man i dotterdirektiven hänvisa till detta direktiv eller skall kraven på standby/off-mode skrivas in som specifika krav i varje dotterdirektiv? Att detta grundläggande ställningstagande inte har fastställts, kan medföra att man för en produkt får flera tidpunkter för implementering av nya krav. Detta är helt oacceptabelt!
"Om standby och off-mode direktivet inte avsevärt uppdateras och ändras i enlighet med våra synpunkter är vårt önskemål att Sverige röstar "nej" till direktivet den 7 juli och återremitterar det till det konsultativa forumet" skriver Vidar Wernöe.

Comments are closed.