Annons

Bred enighet om tuffare kemikaliepolitik

Enligt en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort anser nio av tio, 92 procent, av partiernas ledande riksdagskandidater att det behövs en noggrannare miljöövervakning rörande kemikalier. Hela 95 procent anser att det bör ställas högre krav på industrin och handeln att redovisa produkters innehåll. Även bland allmänheten finns det en stor opinion bakom högre krav på innehållsdeklaration för varor.

– Svaren visar att det finns en bred samsyn kring att det behövs både mer information och kunskap på kemikalieområdet. En ökad öppenhet om innehåll i produkter skulle underlätta riskbedömning och kunskapsspridning, och i förlängningen också utveckling och anpassning av styrmedel och krav för att minska påverkan från kemikalier, säger IVL:s forskningschef John Munthe.
Alla svarande riksdagskandidater från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet svarade att de anser att det bör ställas högre krav på industri och handel om redovisning av produkters innehåll. Även bland de andra partierna svarade de allra flesta ja på frågan.
Av de riksdagskandidater som svarat på enkäten anser också 91 procent att Sverige bör vara mer aktivt inom EU för att driva på en utveckling mot en skarpare lagstiftning inom kemikalieområdet.
IVL ställde samma frågor till allmänheten. Även där finns det ett stort stöd, 93 procent, för att högre krav ska ställas på industri och handel om att redovisa produkters innehåll. 86 procent svarar att det behövs en noggrannare miljöövervakning rörande kemikalier och 81 procent anser att Sverige bör vara mer aktivt inom EU för att driva på en utveckling mot en skarpare lagstiftning inom kemikalieområdet.
– Att det finns en så stor enighet både bland politiker och bland allmänhet är glädjande. Kemikaliefrågan är helt uppenbart ingen partipolitisk fråga utan här handlar det om prioriteringar och om att gå från ord till handling, säger John Munthe.
Förutom ökad miljöövervakning och information om kemikalier i produkter finns det också ett behov av en diskussion om varför så mycket kemikalier används i samhället och vilka funktioner de har, menar John Munthe.
– Jag tror att en ökad förståelse om kemikaliernas funktion skulle skapa förutsättningarna för en nyanserad diskussion om både nytta och risker och därmed lägga en grund för beslut om vad vi accepterar och vad vi vill bli av med.

Comments are closed.