Börsföretag dåligt skyddade

En fjärdedel av de svenska börsföretagen saknar helt eller har ett bristande skydd för att säkra sina servrar i samband med strömavbrott. Nästan hälften av företagen testar heller inte sin reservkraft regelbundet. Det framgår av en undersökning som APC-MGE låtit göra bland 50 slumpvis utvalda företag.

Undersökningen genomfördes för att ta reda på hur väl företagen klarar av att skydda och hålla sina datahallar och IT-system igång när strömmen går. Under november-december tillfrågades 50 slumpvist utvalda börsföretag på OMX Stockholmsbörsen, med totalt 273 noterade företag. Frågorna riktades till IT-chefer eller IT-ansvariga. Drygt hälften av företagen har fler än 100 anställda och ett tiotal fler än 1 000 anställda. Av resultaten från undersökningen framgår att majoriteten, 46 av företagen, visserligen har reservkraft, men 4 företag saknar det helt. När företagen själva fick bedöma sitt strömskydd konstaterade nästan 20 procent, 9 av företagen, att de inte har ett fullgott skydd. Därmed har 26 procent av företagen ett bristande skydd eller inget skydd alls.  

– Vi bedömer att börsföretagen är något bättre rustade än svenska företag i stort, med tanke på att börsföretag har större krav på sig rent generellt. Men det är ändå anmärkningsvärt att flera företag faktiskt inte har något skydd mot strömavbrott och att en så stor andel har ett bristfälligt skydd. De löper stor risk att förlora affärsinformation varje gång som strömmen går, säger Kristoffer Nyhlén på APC-MGE, som utvecklar produkter och lösningar inom strömförsörjning och reservkraft för IT.

Nästan hälften, 22 av företagen, genomför heller inte kontinuerliga tester av reservkraften eller så sällan som en gång per halvår. Därmed utsätter företagen sin affärsinformation för stora risker i onödan. Bland de mindre företagen, med upp till 100 anställda, är slarvet med tester ännu mer utbrett. En majoritet av företagen använder övervakningsprogram för att övervaka status på strömskyddet, enligt undersökningen. 12 av företagen gör det dock inte, eller vet inte om det sker. De flesta haverier kan undvikas med hjälp av verktyg som i realtid visar status för reservkraften, larmar när ett avbrott sker och visar hur länge reservkraften räcker.

Comments are closed.