Acreo utreder framtida bredbandsnät

Tillsammans med andra forskare från olika delar inom EU skall Acreo utreda vilka förutsättningar som krävs för att skapa NG-OA, "Next Generation Optical Acess". Projektet finansieras inom ramen för EU:s Sjunde Ramprogram.

Projektet skall undersöka olika tekniska lösningar i kombination med affärsmodeller, policy och regelverk. Projektet skall vidare studera behovet av samarbetsformer mellan telekomindustrin och samhället.

OASE skall studera nuvarande och framtida krav för NG-OA från ekonomiska, affärsmässiga operationella och regulatoriska europiska perspektiv. Projektet skall bland annat fokusera på följande delar:

  • Öppna nät. Gränssnitt, klara definitioner och ansvarsområden.
  • Teknik för interconnection i NG-OA mellan olika nätägare.
  • Nätverks konsolidation i optiska nät och öppna nät. 
  • Ökad bandbredd, i kombination med högt antal användare och långa avstånd.
  • En europeisk lösning som tillåter migration från FTTH/B till NG-OA.

OASE-projektet skall bedrivas genom ett konsortium av olika forskare från europeiska universitet och företag. Acreo skall särskilt analysera olika scenarier. OASE projektet finansieras delvis av EU-kommissionen.

– Det är med stor glädje vi deltar i OASE. Sveriges position inom Bredbandsområdet är välkänd och vi uppfattar uppdraget som ett erkännande av Acreos kompetens inom området, säger Anders Berntson, avdelningschef på Acreo.

Specifikt skall Acreo inom projektet fokusera på nya nätverksarkitekturer och kontroll-plansfrågor samt deras betydelse för utvecklingen av nya affärsmodeller, skriver Acreo i ett pressmeddelande.

Comments are closed.