600 MW HVDC-order i Japan

ABB har erhållit en betydande order på två block med frekvensomriktarsystem för Higashi Shimizu-projektet i Japan från Chubu Electric Power Co., Inc. (”Chubu Electric”). Ordern har lagts genom det etablerade Hitachi-ABB-samriskföretaget Hitachi ABB HVDC Technologies, Ltd.

I det här projektet används en lösning med spänningsstyv omriktarteknik (VSC) med högspänd likströmsöverföringsteknik (HVDC), något som möjliggör sammanlänkning av system med olika frekvenser, vilket implementeras genom konvertering av växelström till likström. Hitachi konstruerar systemet med en ac/dc-omvandlare, inklusive en kombination av ett kontroll- och skyddssystem från ABB och en strömriktartransformator från Hitachi som bygger på det strategiska samarbetet med ABB.
Högspänd likström (HVDC) är ett mycket effektivt alternativ till växelström (AC) för överföring av stora mängder el med högre effektivitet och lägre energiförluster. HVDC möjliggör en säker och stabil sammanlänkning av elnät som arbetar med olika spänning och frekvenser (asynkront). HVDC ger också en direkt och exakt kontroll av kraftflödet och kan öka växelströmsnätets kapacitet tack vare de stabiliserande funktionerna.
Higashi-Shimizu-projektet kommer att stärka kopplingen mellan 50 Hz-nätverket i östra Japan och 60 Hz-nätverket i västra Japan. Kopplingen förväntas avsevärt stärka och bidra till att utveckla elöverföringen och göra elen tillförlitligare.
Organisationen för regionöverskridande samordning av kraftoperatörer i Japan, som övervakar strömutbytet mellan kraftbolagen, har bedrivit ett prioriterat projekt att öka sammanlänkningskapaciteten mellan 60 Hz-området hos Chubu Electric och 50 Hz-området hos Tokyo Electric Power Company (”TEPCO”) från 1 200 MW till 3 000 MW. Chubu Electric har utvecklat ett viktigt projekt för att öka sammanlänkningskapaciteten för kraftanläggningen Higashi Shimizu från 300 MW till 900 MW, vilken planeras tas i drift under 2027.
– HVDC-projektet Higashi-Shimizu är mycket viktigt för vårt HVDC-samriskföretag som bildades 2015 i Japan, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s Power Grids-verksamhet. Vår globala HVDC-pionjärteknik kommer, tillsammans med Hitachis projektkapacitet, att avsevärt stärka det japanska elnätet, och därmed ge mätbara fördelar till japanska konsumenter och samhället i stort.
ABB tillhandahåller systemkonstruktion, en spänningsstyv omriktarteknik (VSC) som kallas HVDC Light, en digital lösning med det väl beprövade kontroll- och skyddssystemet ABB Ability MACH. Två nya back-to-back-block på vardera 300 MW byggs på en befintlig anläggning med en befintlig HVDC-back-to-back.
ABB introducerar HVDC-tekniken och förblir världsledande inom denna högeffektiva teknik med över 120 slutförda HVDC-projekt runt om i världen.

Comments are closed.