20 invalda IVA-ledamöter

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) laddar inför 100-årsjubileet nästa år och förstärker sin kompetens och kunnande med hela tjugo nya ledamöter. Bland de invalda finns Ola Rosling, verksamhetschef och ordförande för stiftelsen Gapminder, Svenska Kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh och Magnus Berggren, professor i organisk elektronik.

Ola Rosling är verksamhetschef och ordförande för stiftelsen Gapminder. Tillsammans med sin far Hans Rosling och sin hustru Anna Rosling Rönnlund utvecklade han visualiseringsprogrammet Trendalyzer och grundade stiftelsen Gapminder. Roslings framgångsrika utveckling av verktyg och läromedel används i skolor världen över. Rosling lanserade 2015 begreppet ”factfulness”.
– Om man har helt fel om världens tillstånd i nuet, så är man chanslös när man gissar om framtiden, säger Ola Rosling inför sitt engagemang i IVA.

Ulla Sandborgh är generaldirektör vid Svenska kraftnät. Sandborgh är civilingenjör från väg- och vatten, KTH. Hon har tidigare bl a verkat inom Fortum värme, numera Stockholm exergi, som platschef samt marknadschef för bolagets största kraftvärmeanläggning, Värtan. Sandborgh är en viktig röst i den svenska samhällsutvecklingen genom Svenska kraftnäts uppdrag som en av de större infrastrukturbyggarna i Sverige.
– Det är en ärofylld uppgift att bli en del av IVAs avdelning Elektroteknik. Den pågående energiomställningen kräver både nytänkande och ny teknik för att bli lyckosam. Avdelningen blir därmed en viktig arena där arbetet med dessa frågor kan utvecklas, säger hon.

Magnus Berggren är professor i organisk elektronik vid Campus Norrköping, Linköpings universitet. Berggren har gästforskat vid Bell Labs, AT&T i USA samt ansvarat för flera stora forskningssatsningar som: Government Strategic Research Area Grant in Materials Science, Power Papers project (KAW). Han har tilldelats IVA:s guldmedalj. Berggren har tidigare arbetat som vd för Thin Film Electronics i Linköping samt ansvarat för utvecklingen av tryckt elektronik vid Acreo AB som i dag ingår i RISE. Berggren har tillsammans med LiU och Acreo byggt en unik miljö för forskning, utveckling och kommersialisering inom organisk och tryckt elektronik med flera avknoppningsbolag.
– Jag är tacksam och ödmjuk inför uppgiften att som IVA-ledamot verka för ingenjörsvetenskapen i samhället. En av de frågor som intresserar mig mest är när industrins och samhällets, inte alldeles uppenbara, utmaningar och möjligheter blir till grundvetenskapliga frågeställningar vid universiteten. D v s när idéer går i riktning mot den ”normala” strömmen i kunskapsflödets värdekedja, säger Magnus Berggren.

Annica Bresky är Executive Vice President vid Stora Enso Consumer Board Division. Bresky har en MSc vid Uppsala universitet samt en Exec MBA. Bresky har arbetat som utvecklingsingenjör och driftschef vid Kvarnsvedens pappersbruk samt varit vd vid BillerudKorsnäs Karlsborg och Holmens division Iggesund Paperboard. Bresky leder idag Stora Enso Consumer Board Division och ingår i koncernledningen.
– Jag är mycket glad och hedrad över att bli invald. IVA är en stolt institution och möjliggörare för framtidens innovationer i vårt samhälle och näringsliv, jag ser fram emot att få bidra, säger Annica Bresky.

Fredrik Tell är professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Tell har disputerat vid Linköpings universitet. Han är styrelseordförande för Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) och har genomfört ett stort antal studier av kunskapsutveckling i företag verksamma inom elkraft, telekommunikation, fordonstillverkning och byggande.
– Jag är otroligt hedrad av att ha blivit invald. Hela mitt forskningsverksamma liv har jag studerat och arbetat med ingenjörsintensiva bolag. Jag är full av beundran och ödmjukhet inför de komplexa utmaningar som dessa företag dagligdags står inför. Att få bidra till kunskapsutveckling om ledning och organisering av teknikutveckling har varit en stark drivkraft för mig, i synnerhet med tanke på hur viktiga dessa aktiviteter är för tillväxt, välstånd och hållbar utveckling. Jag ser därför med tillförsikt fram emot att bli en aktiv del av arbetet inom IVA, säger Fredrik Tell.

Mats Deleryd är civilingenjör i industriell ekonomi och teknisk doktor inom kvalitetsutveckling vid Luleå tekniska universitet och är i dag vd vid SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling. Deleryd har över 20 års industriell erfarenhet och kommer från ledande befattningar i globala företag som ABB, Bombardier, Volvo Construction Equipment och AB Volvo.
– Det är oerhört hedrande att ha blivit invald i IVA som utgör en av Sveriges viktigaste aktörer i gränslandet mellan akademi, industri och samhälle. Vi lever i en tid av enormt hög teknisk utveckling och det ställer även nya krav på hur vi med framgång leder och styr organisationer i en turbulent värld. Vi står inför en femte kvalitetsvåg – ”Quality 5”. Jag hoppas kunna bidra till att IVA, SIQ och andra aktörer kommer att samverka än mer för att vi gemensamt skall skapa morgondagens ledningsmodeller för hållbar och långsiktig utveckling, säger Mats Deleryd

Fredrik Sjöholm är professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Sjöholms forskning har fokus på globalisering, internationell ekonomisk politik samt ekonomiska effekter av internationell handel och investeringar. Sjöholm har verkat som rådgivare till myndigheter och organisationer och varit medlem i olika projekt rörande främst globaliseringsprocessen. Han har tidigare varit verksam vid Handelshögskolan i Stockholm, National University of Singapore, Örebro universitet och Institutet för Näringslivsforskning.
– Det var med stor glädje och stolthet som jag mottog beskedet om att ha blivit invald i IVA. Jag ser fram emot att bli en del av detta nätverk med dess breda och djupa kompetens om vetenskap, samhälle och företagande, områden som jag själv brinner för. Det är även min förhoppning och tro att min mångåriga forskning kring globaliseringens ekonomiska effekter ska komma IVA till gagn, säger Fredrik Sjöholm.

John Hassler är professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Hassler är medlem av Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Han har varit ordförande i Finanspolitiska rådet, arbetat som rådgivare på finansdepartementet och varit medlem av European Economic Advisory Group samt den internationella Bellagiogruppen.
– Jag är hedrad över att bli ledamot i IVA. Som forskare i klimatekonomi är jag särskilt glad över att få verka i ett ämnesövergripande sammanhang som IVA. Klimatfrågan kommer inte att kunna lösas utan att nära samverkan mellan teknisk och ekonomisk vetenskap. Ekonomipristagaren Paul Romer sa när han fick priset att teknisk utveckling kan göra att det visar sig lättare än vad många tror att skapa ett fossilfritt samhälle. Organisationer som IVA behövs om han ska få rätt, säger John Hassler.

Eva Halvarsson är vd för Andra AP-fonden och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har tidigare bl.a. varit departementsråd och chef för Enheten för statligt ägande på näringsdepartementet. Hon startade sin karriär inom revisionsområdet. Eva Halvarsson var med i den grupp som 2004 tog fram den första svenska bolagsstyrningskoden och har även suttit i styrelsen för Kollegiet för svensk bolagsstyrning under ett antal år.
– IVA är en organisation med bred förankring i det svenska samhället och jag är hedrad över att bli invald och få möjlighet att verka vidare i den andan, säger Eva Halvarsson.

Charlotte Andersson är teknologie doktor, docent och civilingenjör vid Luleå tekniska universitet. Andersson har tidigare arbetat för LKAB FoU. Andersson är biträdande professor i metallurgi vid LTU och forskar bland annat om pelletisering inom HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), ett samarbete mellan SSAB, Vattenfall och LKAB för att framställa koldioxidneutralt stål.
– Jag är mycket glad och hedrad över att ha blivit invald som ledamot i IVA och ser fram emot att få delta i arbetet med att främja ingenjörsvetenskaperna och att öka kunskapen om mineral och metaller i samhället, säger Charlotte Andersson.

Göran Stemme är professor i elektrisk mätteknik vid KTH samt civilingenjör i elektroteknik från Chalmers. Han har etablerat avdelningen för mikro- och nanosystemteknik (MST) inom KTH och skolan för elektroteknik och datavetenskap samt kommersialiserat forskningsresultat som trycksensorer för katetrar (Radi Medical) och ett flertal olika lab-on-a-chip system för bruk inom hälsovården.
– Jag är oerhört glad och hedrad över att min gärning och forskning inom området mikro- och nanosystem uppmärksammas på detta sätt. Jag ser mycket fram emot att delta i IVAs möten och diskussioner, särskilt rörande stärkandet av svensk innovationsförmåga, säger Göran Stemme.

Anna Sandström är Science Policy and Relations Director Europe vid AstraZeneca där hon ansvarar för företagets forskningsrelationer och inspel till forsknings- och innovationspolicy med fokus på EU, Storbritannien och Sverige. Sandström har disputerat i molekylär biofysik vid Karolinska Institutet och sitter även i styrelserna för Max IV och KTH samt i styrgruppen för läkemedelsplattformen vid Science for Life Laboratory.
– Jag är fantastiskt glad och hedrad över att ha blivit invald och ser fram emot möten med stimulerande diskussioner och intressanta projekt i IVAs regi, säger Anna Sandström.

Tomas Björkman är entreprenör och grundare av Stiftelsen Ekskäret i Stockholm, Ekskäret Klustret och Perspectiva Institute, UK. Björkman har studerat matematik och fysik i Uppsala samt har en MSC i teoretisk fysik vid University of Sussex. Björkman har startat IBP Fondkommission och var tidigare styrelseordförande i EFG Investmentbank AB.
– Det är en stor ära att bli invald i en så prestigefull och samtidigt dynamisk organisation som IVA. Jag hoppas kunna bidra med ett multidisciplinärt synsätt på den snabba teknikutvecklingen och de möjligheter och utmaningar denna innebär för individer och samhälle.

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Gärdenfors forskar bland annat om interaktionen mellan människa och robot (HRI) och varit med och utvecklat ett språksystem för en iCub-robot. Gärdenfors har under många år samarbetat med en robotik-grupp vid University of Technology i Sydney som forskar kring inlärning och uppmärksamhet i robot-människa-interaktion. Gärdenfors har ingått i styrgruppen för NTA digital vid IVA.
– Jag är mycket hedrad, säger Peter Gärdenfors.

Åsa Zetterberg hade tills nyligen rollen som Sveriges första Chief Digital Officer på regeringskansliet, med uppdraget att driva på genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi. Zetterberg har en politices kandidatexamen vid Uppsala universitet och en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi vid Uppsala universitet/Western Sydney University.
– IVA är en unik mötesplats som samlar goda och starka krafter från såväl akademi, näringsliv och samhälle till en fantastisk förmåga att vara motor i samhällsutvecklingen. Jag känner mig stolt och hedrad att över att ha blivit invald i IVA och vill både ta del av och bidra med kunskaper, erfarenheter och initiativ till nytta för samhället och näringslivets utveckling, säger Åsa Zetterberg.

Thomas Schön är professor vid Uppsala universitet. Schön är ledande inom Machine Learning som är den del av AI som haft störst utveckling och visat sig framgångsrikt i tillämpningar. Schön har tidigare tilldelats belöningar av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) i form av Tage Erlanders pris för svensk forskning inom naturvetenskap och teknik samt Arnbergska priset.
– Machine Learning kommer att påverka oss människor och det samhälle vi lever i avsevärt framöver. Jag känner mig mycket hedrad över att bli invald som ledamot i IVA och jag hoppas att med IVA som bas kunna bidra till att Machine Learning utvecklas på ett sätt som kommer oss människor och vårt framtida samhälle till nytta på ett bra sätt, säger Thomas Schön.

Ingela Ekebro är projektdirektör Projekt Helios på SCA, med ansvar för utbyggnaden av Östrands massafabrik till världens största produktionslinje för blekt barrsulfatmassa. Ekebro har en högskoleingenjörsexamen i energi från högskolan Eskilstuna/ Västerås. Ekebro har tidigare arbetat som produktionsdirektör massa och sedan 2008 som fabrikschef för Östrands massafabrik.
– Det känns fantastiskt hedrande och spännande att bli invald i IVA. Det är frågor jag verkligen brinner för så jag ser fram emot förmånen att både få lära mig mera och att få bidra till akademiens viktiga syfte, säger Ingela Ekebro.

Peter Thomsen är professor och chef för avdelningen för biomaterialvetenskap vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han forskar om osseointegrering av implantat i mänsklig vävnad. Han grundade och var föreståndare för Biomatcell Vinn Excellence Centre of Biomaterials and Cell Therapy. Thomsen är en internationellt ledande forskare inom biomaterial
– Det är en stor ära att bli invald. IVA sätter fokus på många viktiga samhällsfrågor. Mina förväntningar är att få en ökad kunskap genom IVAs nätverk. Jag hoppas att kunna bidra till att vi kan bibehålla och helst stärka Sveriges internationella konkurrenskraft inom medicinsk teknik och tillhörande materialområden, säger Peter Thomsen.

Agneta Dreber är styrelseordförande, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL och vice ordförande i Utrikespolitiska föreningen. Hon har en fil.Kand. i ryska och engelska och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Dreber har bland annat varit borgarråd i Stockholms stad, generaldirektör för Folkhälsoinstitutet, förvaltningschef i SLL samt förbundsdirektör för Livsmedelsföretagen.
– Idén bakom IVA, att föra samman forskning, näringsliv och politik, ger fantastiska möjligheter till att vara en intressant mötesplats. Utifrån mina erfarenheter från statsförvaltningen, Stockholms läns landsting, Stockholms kommunalpolitik samt Svenskt näringsliv – ser jag mycket fram mot att vara ledamot i IVA

Eva Lindström är ledamot i Europeiska revisionsrätten med överblick över processer och utvecklingsriktning i Europeiska Unionens ekonomiska hantering. Lindström har tidigare bland annat varit Riksrevisor, budgetchef på Finansdepartementet och statssekreterare på näringsdepartementet.
– Jag är oerhört hedrad och glad över att ha blivit invald. IVA:s roll som förmedlare av kunskap och erfarenhet är viktigare än någonsin i ett läge där fakta inte sällan ifrågasätts. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet från svensk förvaltning, men också från ett europeiskt perspektiv, säger Eva Lindström.

Comments are closed.