Annons

Sverige har miljardöverskott i handeln med Kina

Sveriges export till Kina överstiger importen för första gången på tretton år. Främsta orsaken är en rekordartad ökning av personbilsexporten från Göteborg. Under första halvåret ökade försäljningen av svenska bilar till Kina med 1,4 miljarder kronor.

09gbg01
Personbilsexporten från Göteborg till Kina ökade kraftigt första halvåret. Bild: Göteborgs Hamn.

Inte sedan 2004 har det totala handelsnettot för Sveriges affärer med Kina varit positivt. Förklaringen finns att hämta i utvecklingen för Göteborgsregionens fordonskluster och de alltmer utvecklade affärsrelationerna mellan Sverige och Kina. Personbilsexporten till Kina ökade 71 procent under första halvåret, jämfört med samma period föregående år, enligt en analys från Business Region Göteborg.
Totalt ökade värdet av den svenska exporten av personbilar med 13 procent, rensat för inflationen, enligt årets andra konjunkturrapport från Business Region Göteborg. USA står fortfarande för den största andelen av fordonsbranschens export. Så har det varit sedan halvårsskiftet 2015. Exporten av personbilar till USA fortsatte att växa under första halvåret i samma takt som förra året och ligger kvar på en jämförelsevis mycket hög nivå.
Under första halvåret uppgick Sveriges totala produktexport till Kina till 30 miljarder kronor medan vi importerade till ett värde av 29 miljarder kronor. Det gav ett totalt handelsnetto på 1 miljard kronor.
– Sedan 2004 har mycket hänt i de två ländernas ekonomier, industristrukturer och handelsmönster. Den senaste tiden har vi sett ett allt mer utvecklat samarbete mellan fordonsindustrins aktörer i Göteborgsregionen och kinesiska aktörer. Det har skapat goda förutsättningar för svenska produkter, framförallt för personbilar, på den kinesiska marknaden, säger Peter Warda, analytiker vid Business Region Göteborg.
Konjunkturen fortsätter att vara het i Göteborgsregionen. Business Region Göteborg räknar nu in 29 kvartal i rad med jobbtillväxt. Men ökningen av sysselsättningen har mattats av. Under andra kvartalet ökade sysselsättningen med 1,4 procent, vilket är en halvering av de senaste årens ökningstakt. Samtidigt ligger arbetslösheten bland utrikes födda på en fortsatt hög nivå.
– Regionens nya jobb fortsätter att skapas i och kring bygg- och fordonsindustrierna samt ICT. Stadsutvecklingsprojekten i Göteborgsregionen kräver löpande påfyllning av arbetskraft.
– Det finns utrymme för företagen att växa mer, men svårigheterna för vissa branscher att hitta personal med rätt kompetens är ett hinder för att öka tillväxttakten ytterligare, säger Peter Warda.

Comments are closed.