Annons

Politisk enighet om framtidens näringsliv i Göteborg

Den politiska enigheten är stor – näringslivet ska få fullt stöd från staden och Göteborgsregionen ska bli en av världens mest nytänkande.

03goteborg04

Kommunfullmäktige har godkänt Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Det innebär ett ytterligare stärkt samarbete mellan staden och företagen i regionen.
– Med det nya programmet stärker staden det strategiska greppet om näringslivspolitiken, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S). Genom samverkan och långsiktiga satsningar ska det skapas många fler jobb. Detta är mycket positivt. Att klara innovations- och konkurrenskraften handlar mycket om ett hela tiden blicka framåt. Det är utmärkt att det nu finns en bred samsyn om grunderna i det näringslivsfrämjande arbetet. Då blir det enklare att snabbt gå vidare med de konkreta och skarpa åtgärder som nu måste till. Företagen i Göteborg går redan mycket bra. Med rätt support från stadens sida kan ett starkt näringsliv bli ännu starkare.
– Göteborgs företagsklimat måste förbättras, , säger Jonas Ransgård (M), oppositionsråd. Ihop med positivare attityder från kommunen kan det här programmet bli ett viktigt steg åt rätt håll på den resan. Små och medelstora företag måste ges goda möjligheter att delta då staden gör inköp och upphandlingar. Detta är ett angeläget perspektiv som vi fått med i det näringslivsstrategiska programmet.
Kommunfullmäktige gav 2016 Business Region Göteborg och kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett näringslivsstrategiskt program som tydliggör stadens långsiktiga samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.
Utifrån de utmaningar som Göteborg och regionen står inför har sex strategiska områden identifierats: 1) kompetensförsörjning, 2) attraktionskraft, 3) infrastruktur och tillgänglighet, 4) markberedskap och fysisk planering, 5) företagsklimat och 6) innovationskraft.
Ska Göteborgs Stad lyckas uppnå målbild och mål i det näringslivsstrategiska programmet måste ett strategiskt arbete drivas inom samtliga dessa områden.
– Nu har vi för första gången ett genomgripande näringslivsstrategiskt program för hur staden ska skapa förutsättningar för företagande, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg. Göteborgsregionen är en av de regioner som växer snabbast i hela Europa, vi befinner oss mitt i ett utvecklingssprång som drivs av stora investeringar i forskning och utveckling och här finns planer på investeringar i infrastruktur och annat byggande för tusen miljarder kronor de kommande tjugo åren. Kan staden och näringslivet rigga allting för den här utvecklingen kan vi hämta hem värdet på ett helt annat sätt och få en hävstångseffekt.
Ett 80-tal workshops och möten med företag och organisationer från näringsliv, akademi, science parks och staden under fjolåret samt en gedigen analys av Göteborg och Göteborgsregionens utmaningar ligger till grund för det näringslivsstrategiska programmet.
– Det skapar en stor förväntan att vara ute och föra dialog som vi har gjort och innebär en uppmaning till oss att verkligen kroka arm och skapa verkstad tillsammans i staden.
Det övergripande målet för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program är att skapa förutsättningar för minst 120 000 nya jobb fram till 2035. För att klara detta har tre underliggande mål formulerats: Göteborg ska bli en av de bästa regionerna i Europa på att tillvarata kompetens och attrahera talang, Göteborgsregionen ska bli en av de storstadsregioner som erbjuder bäst förutsättningar för hög och hållbar tillväxt och Göteborgsregionen ska ha bland de bästa klimaten för företagande och innovation.

Comments are closed.