Annons

NOTE ökar försäljningen

Kvartalsrapporten för tredje kvartalet visade en kraftig tillväxt för NOTE. Försäljningen ökade med 58% till 685 miljoner kronor och rörelseresultatet ökade med 78% till 64 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen för perioden ökade med 1,1 procentenheter till 9,4% och resultatet efter finansnetto ökade med 75% till 59 MSEK. Resultatet efter skatt ökade med 72% till 48 MSEK, vilket motsvarar 1,68 (0,98) SEK/aktie.

Under perioden januari till september ökade försäljningen med 30% till 1 829 MSEK. Rörelseresultatet ökade med 48% till 164 (111) MSEK och rörelsemarginalen ökade med 1,1 procentenheter till 9,0%. Resultatet efter finansnetto ökade med 50% till 155 (103) MSEK.

– Vi känner av en allt starkare efterfrågan, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef. Orderstocken för leverans inom de närmaste kvartalen och för jämförbara enheter var på en rekordhög nivå och drygt 70% över föregående år. Försäljningen under de tre första kvartalen ökade med 30% till 1 829 MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 23%. Den positiva utvecklingen stärktes ytterligare under Q3 med en tillväxt på 58%, varav 34% organiskt.

– Tillväxten i år sker på en marknad för elektronikkomponenter som är under stark press vad avser tillgänglighet och ledtider. Vi bedömer att utmaningarna på komponentmarknaden medförde leveransförseningar under Q3 om minst 50 MSEK med ökad kapitalbindning i lager som följd, vilket tillfälligt begränsade kassaflödet.

– Resultatmässigt fortsatte vår positiva trend, främst beroende på en stark tillväxt, stabila marginaler i pågående kunduppdrag och god kostnadsutveckling som en följd av genomförda effektiviseringsprogram. Under årets tre första kvartal ökade rörelseresultatet med 48% till 164 MSEK. Under Q3 var resultatökningen 78% och rörelsemarginalen stärktes till 9,4% – vår högsta nivå någonsin.

– NOTE har ett mycket starkt operativt momentum och vi befinner oss fortfarande i en tydlig expansionsfas. Inräknat iPRO, som förvärvades i juni, uppgår vår försäljning proforma under de senaste 12 månaderna till drygt 2,5 miljarder SEK. Mot bakgrund av vårt starka orderläge, och trots det svåra läget på komponentmarknaden, ser vi ändå goda möjligheter att fortsätta nå en total tillväxt om i storleksordningen 50% under de närmast kommande kvartalen. Förutsättningarna att fortsätta vår positiva resultattrend är mycket goda.

Comments are closed.