Annons

Mjukvarusverige vill ha miljarder till forskning

Den 29 februari var sista dagen att ge inspel till Stiftelsen för Strategisk forsknings (SSF) forskningsstrategi för åren 2017-2021. Den ideella föreningen Swedsoft, som verkar för svensk forskning och utveckling av mjukvara, samlade representanter från näringsliv, akademi och andra organisationer till ett gemensamt inspel om vikten av tillämpad strategisk forskning inom komplexa mjukvaruintensiva system.

Swedsofts förslag innebär en satsning om 1-1,5 miljarder under de kommande 10 åren, inriktat på att lösa de utmaningar vi står inför kopplat till allt komplexare och allt smartare sammankopplade system av system. Förslaget syftar till att genom forskning bidra till dels att svenska företag i framtiden har en ledande position i världen inom innovativa, pålitliga, användbara och kostnadseffektiva komplexa mjukvaruintensiva system, och dels att Sverige är ledande i att definiera, anskaffa och använda komplexa mjukvaruintensiva system (IKT-system) i samtliga samhällsfunktioner på ett säkert och hållbart sätt. Detta är en viktig förutsättning för Sveriges långsiktiga hållbara välfärd i en allt mer digitaliserad och globaliserad värld.
Satsningen som SSF föreslås göra, omfattar områden som traditionellt utvecklas var för sig. Viktigt är även att forskningen ska drivas i samverkan mellan industri, akademi, institut och offentliga aktörer för att säkra såväl industriell som samhällelig relevans.
Inspelet har skrivits på av representanter från många viktiga aktörer i samhället. Representanter för företagen SAAB, Ericsson, ÅF, CaptureInnovation AB, Syntell, ABB, Combitech, FindOut, Articus Systems AB, Informator Utbildning och Addalot Consulting AB har ställt sig bakom förslagen. Även representanter från Transportstyrelsen, Teknikföretagen och IT&Telekomföretagen ställer sig bakom inlagan; likaså universitet och högskolor som Linköpings Universitet, Lunds Tekniska Högskola, KTH, Chalmers Software Centre, Malmö Högskola, Blekinge Tekniska Högskola, Mälardalens Högskola samt Högskolan i Halmstad.
– Sverige och svenska företag står verkligen inför stora utmaningar, säger Swedsofts ordförande Stefan Andersson. Det är därför glädjande att det varit så lätt att engagera industri, akademi och myndigheter i att formulera denna inlaga. Vi har en så stor samsyn inom mjukvarusverige om vikten av att satsa på forskning inom komplexa mjukvaruintensiva system.
Inspelet har lämnats till Stiftelsen för Strategisk forskning och finns även tillgänglig för nedladdning på www.swedsoft.se.

Comments are closed.