TV, telefoni och bredband växer snabbt

De snabbast växande tjänsterna på den svenska telemarknaden är IP-TV, bredband via mobilnät och bredbandstelefoni, det visar PTS rapport Svensk telemarknad första halvåret 2007.

Antalet abonnemang för IP-TV via Telia Soneras kopparnät har tolvdubblats till 163 000 från den sista juni 2006 till samma tidpunkt 2007. Den IP-baserade bredbandstelefonin som vuxit starkt de senaste åren ökar med 60 procent under samma period och hade i slutet av juni 502 000 abonnenter. Antalet abonnemang med instickskort eller USB-modem för mobilt bredband nära fördubblades till 182 000 från den sista december 2006.

– De svenska användarna av telefoni, Internet och TV är uppenbarligen intresserade av ny teknik och nya tjänster. Den snabba utvecklingen för alternativa kommunikationstjänster ger goda förutsättningar för en fortsatt förbättrad konkurrens på den svenska marknaden, säger PTS generaldirektör Marianne Treschow.

Sammantaget omsatte slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation 24 miljarder kronor under det första halvåret 2007, en knapp ökning jämfört med samma period 2006. 9,2 miljarder (-9 procent) av omsättningen står de fasta samtalstjänsterna för, medan mobila samtalstjänster står för 8,8 miljarder (+7,5 procent) och Internetaccess för 4,2 miljarder kronor (+6 procent).

Antalet ringda minuter i mobilnäten ökade med 27 procent under första halvåret 2007 jämfört med samma period 2006. Denna ökning avspeglas nu i större grad än tidigare i en ökad omsättning. Dessutom har 700 000 nya mobilabonnemang tillkommit. Det fanns vid halvårsskiftet drygt 9,9 miljoner abonnemang. Starkast tillväxt har företagsabonnemangen.

Comments are closed.