Svensk industri bantar

Karossen till en familjebil måste bli 150 kg lättare för att möta EU:s utsläppskrav. En gångbro i lättviktsmaterial kan minska energianvändningen med mer än 50 procent under sin livscykel. Detta är två av många utmaningar som gjort att 90 tunga aktörer inom industri och akademi har arbetat fram Sveriges första branschöverskridande lättviktsagenda.

Budskapet är entydigt. Sverige måste kraftsamla inom lättvikt för att minska energi- och resursbehoven och klara framtidens miljökrav. Detta är i sin tur en förutsättning för fortsatt internationell konkurrenskraft, och därmed tillväxt och jobb i Sverige.
Utgångspunkten i lättviktsagendan är konkreta ”lättviktsfall” som speglar industrins behov av nya teknologier och innovationer. Volvo Cars bedömer exempelvis att bilkarossen till en familjebil måste bli 150 kg lättare för att klara Europas hårda utsläppskrav år 2020. Ingenjörsföretaget WSP pekar på Trafikverkets nya krav på energibesparingar vid utbyggnad av infrastruktur, medan flygföretagen Saab och GKN Aerospace kontinuerligt måste utveckla allt lättare strukturer för att klara branschens mål på 75 procent lägre koldioxidutsläpp 2050.
– Lättviktsutvecklingen inom flyg har bara börjat, säger Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN Aerospace Engine Systems. Det är extremt viktigt att Sverige ökar kompetensen inom lättviktsområdet och skapar ett effektivt utbyte mellan olika branscher och aktörer. Annars söker företagen den kompetensen någon annanstans i världen.
Det är inte bara Sveriges stora producenter inom transportmedel som är beroende av lättviktsutveckling. Lättare produkter och lösningar efterfrågas inom en rad branscher och Sverige har även många stora exportföretag i leverantörsledet, exempelvis material- och processföretag, som möter hårdnande konkurrens.
Lättviktsagendan pekar ut sju innovationsmekanismer som skapar rätt förutsättningar för lättviktsutveckling. Det handlar om att starka forskargrupper behöver koordineras och få möjlighet att under minst tjugo år bedriva spjutspetsforskning inom utvalda områden. Sverige måste samtidigt driva många fler branschöverskridande, industriförankrade utvecklingsprojekt som överbryggar gapet mellan forskning och kommersiella projekt.
Agendan ger också förslag på åtgärder som ökar utbytet mellan små och stora företag. Högre finansieringsgrad för små företag i branschöverskridande utvecklingsprojekt och möjligheten till stöd för att ta fram prototyper är några av förslagen. Man vill också skapa fler gränsgångare, d v s personer som kan överföra kompetens mellan olika organisationer. Medarbetare på forskningsinstitut kan t ex bidra till kompetenslyft, genom att tillfälligt arbeta i mindre företag.
Tomas Thorvaldsson, VD på forskningskoncernen Swerea, betonar hur viktigt det är att ta vara på innovationskraften i just mindre företag.
– Vi måste hitta nya vägar för att få med företag i alla storlekar i utvecklingsprojekten och se till att Sverige verkligen får fram innovationer. Här är våra test- och demoanläggningar en viktig länk i kedjan. Ny lättviktsteknik måste verifieras i relevanta provningsmiljöer, för att kunna användas i tidspressade kommersiella projekt.

Comments are closed.