Stockholms universitet tar över teleskop

Med ett svenskt teleskop studeras solen från La Palma, den nordvästligaste av Kanarieöarna. Ett institut som bedriver forskningen inrättas från den 1 januari 2013 vid Stockholms universitet, som då tar över driften av teleskopet från Kungl. Vetenskapsakademien.

 

Institutet övergår då också till att bli en nationell forskningsinfrastruktur under Vetenskapsrådet. Övertagandet kommer att innebära flera nya forskar- och doktorandtjänster inom solfysik.

Denna överföring av verksamheten till Stockholms universitet kommer att innebära ett stort lyft för Institutet för solfysiks verksamhet, inte minst på grund av det ekonomiska stöd som universitet ger. Det kommer innebära flera nya forskar- och doktorandtjänster inom solfysik, säger Anders Karlhede, vicerektor för naturvetenskap vid Stockholms universitet.

Forskningen vid Institutet för solfysik (ISF) bygger framför allt på observationsdata registrerade med det svenska 1-meters solteleskopet (SST) på La Palma, som enligt Stockholms universitet varit världsledande allt sedan det togs i drift i maj 2002.

– Forskningen vid ISF syftar främst till att nå kunskap om hur solens magnetfält uppstår, formas och slutligen förstörs eller förs bort från solens yta. Dessutom hur dessa magnetfält påverkar solens yttre atmosfär och ger upphov till solstormar och den strålningsenergi solen utsänder, säger Göran Scharmer, professor vid Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet och Kungl. Vetenskapsakademin.

Ett starkt fokus för verksamheten hittills har varit solfläckar, där SST och ISF:s forskning inneburit stora framsteg under de senaste åren. Två sådana studier av ISF:s personal har publicerats i Nature (2002) och i Science (2011).

En annan viktig verksamhetsgren har varit att öka vår förståelse för andra stjärnors atmosfärer, genom ingående studier av de detaljer (solens granulationsmönster) som ger upphov till den strålning vi registrerar och analyserar från solytan, liksom från andra stjärnor.

ISF:s personal har varit ansvarig för konstruktionen av SST och flera viktiga instrument. Sådan utvecklig kommer fortsatt att vara en viktig komponent i ISF:s verksamhet.

– Genom ett stort bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kommer en del av verksamheten vid ISF att skifta tyngdpunkt från solfläckar till det yttre lagret av solatmosfären, kromosfären, som domineras av magnetfält vilka ger upphov till mycket komplicerade och våldsamma dynamiska processer. I samband med solfläckar leder detta till kraftiga utbrott (flares) med solstormar och ökning av solens UV-strålning som följd, säger Göran Scharmer avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Comments are closed.