Små förändringar i uppdaterad ESD-standard

Från och med den första september börjar de ändringar som införts i ESD-standarden SS-EN 61340-5-1 att gälla.

– I praktiken innebär det inte några större förändringar för den som redan har ett fullgott ESD-skydd och som uppfyller kraven i den gamla standarden, säger Bjarne Lilliendahl vid ESD-företaget Armeka.

I den nya, eller snarare uppdaterade standarden har några få ändringar införts, jämfört med den befintliga standarden. Samtidigt har även några tillägg och förtydliganden gjorts. Ändringarna innebär bland annat följande;

  • Ett nytt krav införs på att en företagsintern standard ska finnas och att utbildning och kontrollåtgärder med mera hanteras enligt en fastlagd plan.
  • Ett bör-krav har ersatts med ett ska-krav när det gäller golv och skor. Tidigare fanns endast en rekommendation på 35 Mohm i system med skor men nu har det omvandlats till ett ska-krav med två alternativ. För golv och skor tillsammans gäller antingen kravet på 35 Mohm eller maximalt 1 Gohm och en uppladdning på mindre än 100 volt under ett så kallat gång-test.
  • Begreppet ”lågladdande” i den tidigare standarden ändras till "dissipativt" i den nya. Det övre resistansvärdet sätts till 10 upphöjt till 12. Kravet på kontrollmätning med fältspänningsmätare (med en maxgräns på 100 volts uppladdning) är borttaget. Anledningen till återgången till resistansmätning är enligt Armeka att ledamöterna i standardiseringsgruppen inte kunde enas om vad begreppet "lågladdande" står för och hur det ska specificeras.
  • Gränsen på max 5 ohm resistans för lödkolvsspetsen är borttaget. Motivet är att värmeregleringen i moderna lödkolvar inte ger upphov till spänningsrippel i lödspetsen. Hur man ska hantera sina gamla lödstationer säger standarden dock inget om.
  • Krav på verktyg specificeras inte längre. Istället har man beteckningen "mobila enheter" med ett övre maxvärde på 1 Gohm. Ett värde som i princip gäller all utrustning utom handledsband och skor/golv i system.
  • Kraven på en undre resistansgräns för avledning till jord (jordanslutning) slopas för bland annat handledsband och arbetsytor. Motivet är enligt Bjarne Lilliendahl att säkerhetsrelaterade krav ska bort från standarden eftersom det inte har med ESD att göra.

– När nu kraven försvinner på en nedre gräns är det ett problem att också Elsäkerhetsverket sedan länge har slopat de kraven, eftersom man anser att det inte ska finnas några öppna spänningar på en arbetsplats. Men Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP har fortfarande kvar ett krav på minimum 800 kohm som nedre gränsvärde vid typgodkännande av handledsband. Ett krav som finns i den amerikanska ANSI/ESD 20/20-standarden. Det anser vi är ett sunt krav då skyddet för människan måste gå i första hand. Själva tycker vi dessutom att det är sunt med ett skyddsmotstånd på 1 Mohm för inkoppling av arbetsbänkar och mattor, säger Bjarne Lillendahl

Den nya standarden finns inte översatt till svenska och kan numera inte heller beställas gratis.

Comments are closed.