Nya utlysningar för samverkan

KK-stiftelsen ger landets högskolor och nya universitet möjlighet att söka medel för forskning och utbildning inom fem program för samverkan mellan forskare och näringslivet.

– Våra krav på att näringslivet ska medverka med tid, resurser och kompetens i projekten säkerställer att forskningen kommer till nytta för samhället, och kompetensutvecklingen startar redan från dag ett, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.
Stiftelsens för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, finansierar forskning och utbildning på minst avancerad nivå, som bidrar till att strategiskt bygga kompletta och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena. Näringslivet ska medverka till ett lika stort värde som KK-stiftelsen går in med.
– Utvärderingar visar att denna samverkan ger forskarna tillgång till kompetens och utrustning som de kanske aldrig kommer åt annars, och stärker både kvaliteten och relevansen i forskningen.
Förra året beviljade KK-stiftelsen över 540 miljoner kronor till nya projekt. Tillsammans med värdet av över 200 företags medverkan, omfattade projekten över en miljard kronor.
– Det var den högsta summan vi har beviljat på 19 år, vilket tydligt speglar både lärosätenas höjda ambitioner och näringslivets stora behov av forskning och kompetensutveckling.

Följande fem utlysningar finns nu tillgängliga att söka:

Forskningsprofiler
Ger lärosätena möjlighet att tillsammans med näringslivspartners utveckla ett utpekat strategiskt viktigt forskningsområde under åtta år, med god potential att bli internationellt framstående. KK-stiftelsen investerar upp till 48 miljoner kronor per profil, näringslivet minst lika mycket i form av eget deltagande i profilen.
– Detta är vår största och längsta programform, säger Mats Waltré, programansvarig på KK-stiftelsen. Lärosätena får utveckla och befästa en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil, samtidigt som medverkande företag stärker sina konkurrensfördelar.

I dagsläget pågår 18 forskningsprofiler runt om i landet som KK-stiftelsen finansierar. Dessa är inom områden som framtidens energi; semantiska robotar; tillämpade intelligenta system; virtuella fabriker; samspelet mellan kost, tarm och hjärna; tjänsteinnovationer; samt nya lösningar för hållbar användning av kemikalier. Varje profil omfattar forskning motsvarande 75 – 100 miljoner kronor.

Synergi
Stöd för flera forskningsprojekt vilka tillsammans adresserar en gemensam kärnfråga som också är relevant för näringslivet. Stödet från KK-stiftelsen omfattar upp till 12 miljoner kronor under 3 – 4 år.
– Med Synergi kan lärosätena knyta samman mindre forskningsmiljöer kring komplexare frågeställningar tillsammans med relevant kompetens i näringslivet, och bidra till att bygga starkt profilerade kunskapsmiljöer som samproducerar forskning och utbildning med näringslivet, säger Mats Waltré, programansvarig.
KK-stiftelsen har hittills beviljat medel till 37 Synergiprojekt, vars sammanlagda omfattning inklusive näringslivets medverkan uppgår till över 800 miljoner kronor. Därmed skapas mycket goda förutsättningar för respektive lärosäte att utveckla en bas för en fortsatt konkurrenskraftig profil.

Expertkompetens
Lärosätena ges tillsammans med näringslivet möjlighet att utveckla utbildningar på avancerad nivå för yrkesverksamma. Stiftelsens stöd omfattar upp till 3 miljoner kronor för steg 1, som innebär att man analyserar näringslivets kompetens- och utvecklingsbehov och matchar detta mot lärosätenas starka forskningsmiljöer, och därefter påbörjar en utbildningsverksamhet. För steg två kan lärosätena söka väsentligt större stöd, vilket möjliggör för dessa att positionera sig som ledande akademisk samarbetspartners till företag inom relevanta branscher.
– Näringslivet får genom akademin tillgång till djup kompetens och internationell utblick i dessa skräddarsydda utbildningar, samtidigt som lärosätena får möjlighet att säkra relevansen i sina kurser och sin inriktning, säger Olle Vogel, programansvarig på KK-stiftelsen.

NU – Nätbaserad utbildning för internationell positionering
Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå och forskarnivå, med inriktning som svarar mot behov i näringslivet.
– Det blir ett sätt för svenska lärosäten att via nätutbildning positionera sina starka forsknings- och utbildningsmiljöer, och konkurrera på den nationella och internationella arenan, säger Linda Assbring, programansvarig.

Avans
Programmet ger lärosätena möjlighet att utveckla utbildningsprogram på avancerad nivå. Utbildningen ska tas fram i samverkan med näringslivet, så att forskningsområdena kan knytas samman med viktiga utvecklingsområden för näringslivet. Medlen från KK-stiftelsen uppgår till maximalt 2 miljoner kronor, och ska användas för att utveckla magister- eller masterprogram, eller utgöra nya inriktningar i utbildningar med yrkesexamen.
– Avans stärker den forskningsnära utbildningen, och bidrar till näringslivets kompetensförsörjning på avancerad nivå, säger Olle Vogel, programansvarig.

Samtliga projekt ska bidra till att bygga profilerade kunskapsmiljöer som samproducerar forskning och utbildning med näringslivet. Ansökningarna kommer därefter att bedömas utifrån fyra kriterier: Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Resultat och effekter; samt Genomförande. KK-stiftelsen använder sig av både internationell sakkunniggranskning (peers) och externa bedömargrupper, som lämnar rekommendationer till vd och styrelse. Samtliga beslut kommer att vara fattade innan midsommar nästa år.
Utlysningarna vänder sig till Sveriges 16 nya universitet och högskolor och specialhögskolorna Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, samt Stockholms konstnärliga högskola.
KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets nya universitet och högskolor med målet att dessa ska bygga kompletta och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom prioriterade områden. Projekten bedrivs i samproduktion med näringslivet då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för Sveriges konkurrenskraft.

Comments are closed.