Ny hälsoteknikprofil vid MDH

Mälardalens högskola (MDH) startar vad som benämns som en ny forskningsprofil döpt till ”Inbyggda sensorsystem för hälsa” i samverkan med nio företag och som avser att stärka den svenska industrins kompetens och konkurrenskraft inom just hälsoteknik. Dessutom startar MDH ytterligare en forskningsprofil inom framtidens energi.

– Genom detta samverkansprojekt öppnas nya möjligheter som har stor samhällsnytta inom hälsoteknik. Problematiken för nationella samhällsproblem inom området kommer att underlättas genom ny kunskap och nya kontaktytor. Profilen passar även bra ihop med vårt område elektronikutveckling och med detta projekt fördjupar vi vårt samarbete med MDH, säger Christer Gerdtman, vd för Motion Control i Västerås.

Inom profilen ingår tre forskningsområden:

  • Det första området syftar till att förhindra och fånga upp sjukdomstillstånd innan de blir för allvarliga. Det ska ske genom ny teknik för monitorering, diagnostisering och behandling på distans.
  • Det andra området handlar om arbetshälsa där monitorering av operatörer och förare i farliga miljöer kommer att ske.
  • Det tredje området kopplar samman de övriga två genom att undersöka hur datatransport kan ske säkert.

– Genom denna forskningsprofil kommer vi både att kunna stärka forskningen inom hälsoteknik på MDH och tillgodose ett framtida behov av mer avancerade tekniska lösningar för hälsa, säger Marie Lindén, docent vid Mälardalens högskola.

Projektbudgeten är på 67 miljoner kronor varav de samverkande företagen bidrar med 19 miljoner kronor, KK-stiftelsen med 36 miljoner kronor och resten av medlen står MDH för. Medverkande företag är Cambio, Delta, Etteplan, Giraff Technologies, Hök Instrument, JC Development, Medfield Diagnostics, Motion Control, Quality Pharma samt kommuner och landsting i regionen. Den sexåriga forskningsprofilen startar i mars 2013.

Framtidens energi
Utöver detta tillförs ytterligare medel för ännu en forskningsprofil som fokuserar på att möta framtida förändringar i energisystem genom att öka och effektivisera andelen förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall. Målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö med fokus på förnybar energi, energieffektivitet och minimering av utsläpp. Projekten inom profilen handlar om hur förnybar energi kan utvinnas ur till exempel alger och bakterier, hur framtidens energisystem ska utformas och hur användningen av förnybar energi i samhället i stort kan bli så effektiv som möjligt. Medverkande företag här är ABB, VAFAB Miljö, Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, YIT och Aspholmen.

– Finansieringen tryggar samarbetet med MDH flera år framöver vilket känns väldigt bra. Det skapar förutsättningar för gemensamma projekt inom Framtidens energi som är en stor utmaning för oss. Exempel på det är optimering av biogasproduktion och modellering av förbränningsprocesser. Samarbetet ger också intressanta projekt och examensarbeten för studenterna som gör att de kommer ut i arbetslivet, säger Carina Färm, VA-chef och vice vd vid Eskilstuna Energi och Miljö.

Comments are closed.