Nio miljoner till utveckling av topputbildningar

Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola och Försvarshögskolan beviljas totalt 8,7 miljoner av KK-stiftelsen för att utveckla forskningsnära, näringslivsrelevanta masterutbildningar.

– Nu får de möjlighet att förnya sina utbildningar, och ge studenterna betydelsefulla utbildningar kopplade till forskningsfronten, säger Olle Vogel, programansvarig på KK-stiftelsen.
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, möjliggör för Sveriges högskolor och nyare universitet att strategiskt bygga och utveckla kompletta, profilerade och konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer av högsta kvalitet, i nära samverkan med näringslivet och samhället.
Programmet Avans gör det möjligt för lärosätena att i nära samverkan med näringslivet utveckla topputbildningar på avancerad nivå, kopplade till sin framgångsrika forskning. Det kan handla om masterprogram eller avslutande år på civilingenjörsutbildningar eller andra längre yrkesutbildningar.
– En viktig del i programutvecklingen är just dialogen mellan företag och lärosäte om utbildningarnas och kursernas innehåll – detta leder till en bättre ömsesidig förståelse för näringslivets kompetensbehov utifrån ett akademiskt perspektiv. Avans stärker nyttiggörandet av den kunskap och kompetens som finns vid lärosätena, vilket också ligger i linje med den nyligen avslutade Styr- och resursutredningens betänkande (Strut).
Av årets ansökningar har tre beviljade projekt ett påtagligt inslag av att möta digitaliseringens krav på förnyelse av befintliga utbildningar. Det fjärde beviljade projektet är på Försvarshögskolan och rör hur människor och teknik tillsammans bygger upp försvarssystem.
– Detta är första gången som Försvarshögskolan beviljas medel, så det är särskilt glädjande.

De beviljade projekten är:
* Utveckling av Civilingenjörsprogram i maskinteknik på avancerad nivå, Blekinge tekniska högskola, 2,4 miljoner kronor (inklusive overheadkostnader)

* I-Prod; utbildningsprogram på avancerad nivå inom Simuleringsdriven Produktionsutveckling och Hållbar Industriell Produktion, Linnéuniversitetet, 2,4 miljoner kronor

* Utveckling av ett nytt masterprogram i Digitalisering som stöd för lärande, Linnéuniversitetet, 2,3 miljoner kronor

* Utveckling av Masterprogram i utveckling av system för försvar och säkerhet, Försvarshögskolan, 1,6 miljoner kronor

Comments are closed.