Minska fel i linjesvep

Huvudleverantörer till operatörer av mobilnät och deras underleverantörer har mycket att göra när de bygger nya basstationer eller modifierar befintliga siter. När nya RF-kablar och antenner installeras måste de "svepas", en process där elektronisk testutrustning används för att söka efter fel som påverkar RF-radiosignalen. Svepning av kablar och antenner och framtagning av linjesveprapporter kan vara en särskilt mödosam del av jobbet. Tom Elliott, Anritsu Company, beskriver hur detta löses på ett elegant sätt.

 

Basstationer har oftast 30 eller fler kablar och antenner. Var och en av dessa kablar och antenner måste normalt kontrolleras efter RF-fel, separat och i olika kombinationer. det görs genom att använda en kabel- och antennanalysator som till exempel en Anritsu Site Master.


Med ett 30-tal kablar i en ”site” kan det ta tre timmar att genomföra svep av antennledningar och återföljande fem timmars efterbehandling och rapportering av mätdata.
En huvudleverantör i Utah kunde med Sweep Master minska tiden med 66 procent.

Metoden för att göra detta specificeras normalt genom en MOP (Method of Procedure). Denna MOP kräver ofta 6 eller 7 olika svep per kabel vilket betyder mellan 36 och fler än 180 linjesvepmätningar per mast. Om kablarna och antennerna måste svepas för passiva intermodulationsprodukter (PIM) kan det handla om fler än 320 mätningar för varje site.

Vilka sveptyper krävs?
Sveptyperna för varje kabel och antenn som monteras vid konstruktionen omfattar normalt:
* antennreflektion
* kabelreflektion
* kabelförlust
* kabel-DTF (distance-to-fault), med en kalibrerad 50 ohms terminering i fjärränden,
* kabel-DTF (distance-to-fault), med en kalibrerad kortslutning i fjärränden,
* reflektionsmätning med hela kabel och antennsystemet
* DTF-mätning med hela kabel- och antennsystemet.
För passiva intermodulationsmätningar (PIM) kan även följande sveptyper krävas för varje antenn-/kabelkombination som monteras vid konstruktionen:
* PIM-nivå för antenn
* PIM-nivå för kablage
* distance-To-PIM för kablage
* distance-To-PIM för hela kabel och antennsystemet.

Hur bearbetas dessa svep?
Att bearbeta dessa svep och ta fram den nödvändiga rapporten kan ofta ta längre tid än själva kabel- och antennsvepen. Det beror delvis på de namnkrav som normalt ingår i en MOP. Eftersom de flesta linjesveputrustningar inte kan generera de långa namn som krävs måste filerna hanteras två gånger: en gång när de sparas i utrustningen och en gång innan de lämnas in. Följande krävs i rapporten:
* Svepfilnamnen måste ofta motsvara komplexa nätoperatörsstandarder.
* Sveprubriker och underrubriker (synliga när svepet visas) behöver också ändras.
* Fyra markörer, i vissa sveptyper, måste kontrolleras och vid behov ställas in till specifika frekvenser.
* Ytterligare två markörer, i vissa sveptyper, måste ställas in till de högsta värden i specifika frekvensområden.
* Gränslinjen måste ställas in till rätt värde om så inte redan är fallet.
* Visa sveptyper måste sedan bedömas huruvida de motsvarar MOP-kriterierna eller inte.
Det innebär att en mast med 36 feedrar kanske kan svepas på tre timmar, medan bearbetningen av de ungefär 180 svepen, som blir resultatet, kan ta upp till 5 timmar. Om bearbetningen visar att något av svepen inte är godkänt måste tekniker besöka platsen igen för att åtgärda problemen och göra nya svep, vilket är förenat med ytterligare tidsåtgång och kostnader.


Sweep master.

Manuell framtagning av den här rapporten tar tid och är en process där fel lätt uppstår, särskilt om teknikerna har bråttom att driftsätta siten. Granskningen av rapporterna tar också tid i anspråk. Omtestning på grund av fel som upptäcks sent i processen tar ännu längre tid. Ofta innehåller en normal rapport fel i ungefär 5 procent av svepen vilket leder till ytterligare förvirring, registerfel och omarbete. Det finns ett bättre sätt att ta fram en sveprapport.

Automatiserad rapportering
Det finns ett delvis kundspecificerat, webbaserat verktyg från Anritsu, kallat Sweep Master Pro, som gör mycket av det här arbetet automatiskt. Det kan förkorta timmar av rapportarbete till bara minuter och eventuellt minska felprocenten på 5 procent till noll.
Det här webbprogrammet kräver att fälttekniker sparar sina svep med ett enkelt definierat namnformat. Detta korta namn, eller fältnamn, innehåller precis så mycket information att webbprogrammet kan identifiera svepet och vet vilken mast, sektor, kabel och testtyp det representerar.
Efter identifiering placerar teknikerna svepen, eller mätresultatfilerna, i en gemensam katalog och loggar in på webbprogrammet Sweep Master Pro. Webbprogrammet organiserar geografisk information och platsinformation, projektkontaktuppgifter, svepuppladdningar, svepvisning och svepbedömningar. Det har även metoder för att extrahera data för användning i andra rapporteringssystem.


Sitens läge dokumenteras tillsammans med övriga uppgifter.

Svep som följer den enkla fältnamnkonventionen (en alfanumerisk kod med 8 tecken) kan överföras direkt med funktionen för bulksvepöverföring. Det tar bara två till tre minuter att överföra 200 svep. På den tiden byter programmet namn på filen, sveprubriken och svepunderrubriken till nätoperatörsstandard, placerar alla markörer och gränslinjer på rätt plats för typen av mätning och utför en bedömning om svepen är godkända/icke godkända utifrån standarder som har definierats av nätoperatören för jobbet i fråga.
Om det finns några svep som inte motsvarar den enkla fältnamnskonventionen kan de överföras via funktionen för överföring av flera filer. På så sätt kan tekniker identifiera svep till systemet individuellt.
Efter överföring kan teknikerna visa resultaten och vet omedelbart om svepen motsvarar nätoperatöres standarder eller inte. Om teknikerna har överfört svepen direkt från på arbetsplatsen har de nu den information som krävs för att göra ett nytt svep eller till och med reparera en kabel innan de lämnar platsen vilket gör att allt omarbete går avsevärt mycket snabbare.
Svep kan bara överföras en gång i ett projekt. Den här funktionen för svepidentifiering förhindrar oavsiktliga eller medvetna överföringar av duplicerade svep och säkerställer integriteten i svepinformationen.
Efter överföring kan den konstruktionsansvarige eller RF-teknikern aviseras automatiskt. Det går mycket snabbare att granska svep när analysen godkänd/icke godkänd redan har slutförts i webbprogrammet Sweep Master Pro och de har markerats röda eller gröna beroende på resultatet.
Efter granskning kan teknikerna acceptera eller avvisa anläggningssvepen och lämna noteringar eller kommentarer. Alla inblandade informeras automatiskt när detta sker.


Uppladdning av mätdata görs med en Java-applikation.

När anläggningen slutligen har godkänts går det snabbt att generera PDF- eller ZIP-filer i Sweep Master Pro för arkivering.

Fungerar det i verkligheten?
En huvudleverantör i Utah kunde använda Sweep Master Pro för att reducera felfrekvensen från 5 procent till 0 procent. I processen minskade de tiden för kabel- och antennlinjesvep samt rapportering med 66 procent. De sänkte kostnaderna med 33 procent. Kostnadsbesparingarna var mycket viktiga när de offererade nästa jobb.
Dessutom kunde de spara in på onödig utsändning av tekniker, nådde resultat snabbare och fick övergripande sett bättre synlighet i projektförloppet vilket var till stor fördel för projektledaren.


Mätkurvan visar att resultastet är godkänt.

Slutligen imponerade den låga felfrekvensen på nätoperatören och bidrog starkt till att leverantören behöll sin status som önskad leverantör.

Färre fel med webbprogrammet
Anritsu Sweep Master Pro är ett webbprogram som drastiskt kan minska antalet fel i linjesvepsrapportering och tiden det tar att rapportera. Det ger en fördel för underleverantörer genom snabbare rapportering, minskat omarbete och lägre kostnader. Det ger en fördel för huvudleverantörer genom att tillhandahålla data snabbare, bidra till att projekten följer tidplanen och sänka deras kostnader. Det ger en fördel för trådlösa nätoperatörer eftersom det levererar felfria data, bidrar till att projekten följer tidplanen och till att kostnaderna kan kontrolleras. Anritsu Sweep Master Pro är en lösning där alla är vinnare.
Tom Elliott, Anritsu Company

Comments are closed.