LED-belysning utan störningar

Elektromagnetiska störningar (EMC ElectroMagnetic Compatibility) är ett ständigt förekommande problem i all utveckling av elektronisk utrustning. Det är ett svårt hinder i allmänhet och särskilt stort inom belysningssektorn. Som exempel kan nämnas att en EU-studie av Europas Elsäkerhetsverk från 2012 klassade 80 procent av alla LED-lampor som saluförs på den europeiska marknaden som icke godkända ur EMC-synpunkt och därmed ett stort el-miljöproblem.

Vadsbo leder idag utvecklingen av LED-styrdon (kombination av driftsdon och dimmer) för LED-belysning i form av LED-styrdonen LCC9, LCC30, LCC60 och LCC60 MCM etc. Under utvecklingen har företaget fått unika insikter i konstruktionen av dagens LED-driftsdon.
Under utvecklingsarbetets gång föddes idén om en ny banbrytande driftsdons-teknik för LED med praktiska, ekonomiska och miljömässiga fördelar kallad LED-driftsdonplattform (LDP). LDP går i korthet ut på att på ett radikalt sätt förändra hur dagens LED-driftsdon konstrueras samt förändra hur de styrs med hjälp av intelligenta mjukvarualgoritmer.
Enligt Vadsbo kan LDP-tekniken inom sitt område likställas med vad utveckling av elbilen kan göra för miljön på fordonsmarknaden. Alltså en helt ren el-miljö. Teknikskiftet innebär dessutom LED-driftsdon med 10 gånger längre livslängd, mindre volym genom eliminering av komponenter, mindre materialåtgång, skalbar teknik, minskad värmeavgivning, minskning av nära noll i standby-förbrukning mm.
LDP-plattformen avses utnyttjas för att erbjuda en internationell marknad en utvecklingsplattform för framtagning av egna kundspecifika modeller. Ett sådant kundspecifikt paket består då av underlag för massproduktion som kunden kan använda för egen tillverkning eller för tillverkning av Vadsbo.
Forsknings- och utvecklingsarbetet avses att som hittills bedrivas i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Industriteknik, samt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Swerea/IVF för att nämna några. För utvecklingsarbetet har Vadsbo beviljats forskningsstöd från VINNOVA.
– Vi ser en stor potential i denna revolutionerande nya teknik, säger VD Henrik Lönner. Genom att kombinera algoritmstyrd mjukvara med EMC-filtrering förväntas de produkter vi utvecklar vara till stort gagn för belysningsmarknaden och miljön.

Comments are closed.