IVA visar alternativ för framtidens elproduktion

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Vägval el publicerar nu sin andra delrapport som handlar om alternativ för Sveriges framtida elproduktion. Rapporten visar stor potential för flera fossilfria möjligheter.

 

Mer sol och vind, mer biokraft, ny kärnkraft eller mer vattenkraft. Det är de alternativ som presenteras i rapporten Sveriges framtida elproduktion . Tidsperspektivet avser åren 2030-2050.
Det finns enligt rapporten en mycket stor potential för vindkraft, från dagens produktionskapacitet på 15 TWh, till 60-70 TWh. Men här krävs i så fall stora investeringar i nätet, kablar till andra länder och tillgänglig teknik för att lagra el. Även solel kan på lång sikt öka från dagens låga 0,1 TWh till 20 TWh, och även då krävs investeringar i lagringsteknik. Ett scenario med en så stor andel väderberoende elproduktion kräver också annan, flexibel elproduktion som kan sättas in när det inte blåser eller när solen inte skiner.
Rapporten identifierar också stor potential i elproduktion baserad på biobränsle, från dagens 20 TWh till som mest 60 TWh. Detta kräver en stor satsning på ny teknik och ett effektivare uttag av biomassa från skogsbruket.
Sverige skulle även kunna satsa på ny kärnkraft och här är den mest kritiska faktorn i det korta perspektivet att säkerställa att vi behåller kompetensen i Sverige inom kärnkraftsområdet. Det finns en begränsad potential på cirka 5-6 TWh i att effektivisera och bygga ut vattenkraften ytterligare. Genom förändrad lagstiftning som tillåter utbyggnad i skyddade älvar och vattendrag skulle bruttopotentialen öka radikalt, till uppemot 100 TWh totalt.
Rapporten slutleder att Sverige kan välja flera vägar till ett fossilfritt kraftsystem; de fyra alternativen ger ungefär samma produktionskostnad. Det som skiljer de olika alternativen åt är att det behövs olika stora investeringar i överföringskapacitet och effektreserv.
– Kostnaderna faller snabbt för ny teknik, och det bör få påverka den långsiktiga kalkylen, säger Andreas Regnell, ordförande för Arbetsgruppen för elproduktion inom Vägval el.
– Det här är en omställning som kräver helhetssyn och som inte bör hastas fram, säger IVAs vd, professor Björn O. Nilsson. Samtidigt brådskar det att komma till politisk enighet om strategin, Annars kan det bli dyrt för Sverige.
IVAs projekt Vägval el, som ska ta fram underlag för Sveriges energipolitik, består av sex arbetsgrupper: elproduktion, eldistribution & transmission, elanvändning, klimat & miljö, samhällsekonomi & elmarknad och energipolitik. Projektets styrgrupp leds av Bo Normark, och Jan Nordling är huvudprojektledare.

Comments are closed.