Hundratals drabbas av elskador

En nordisk studie visar att hundratals årligen drabbas av skador via elström eller ljusbåge och att vissa resulterar i allvarliga eller dödliga konsekvenser. Sju personer dog av el i de nordiska länderna under 2011.

De nordiska elsäkerhetsmyndigheterna har en lång historia av samarbete runt målet att höja elsäkerheten. Nu har myndigheterna genomfört en större studie som syftar till att kartlägga den nuvarande nordiska elsäkerheten. Den nyligen utkomna rapporten kommer att användas av de nordiska myndigheterna i deras fortsatta arbete att stödja och förebygga elsäkerheten.
Några av frågorna som behandlas i studien är; inom vilka olika typer av yrkesgrupper är det vanligast med elolyckor, vilken typ av produkter genererar flest elolyckor, vilka är de viktigaste elektriska riskerna och var förekommer de. Studien identifierade också specifika nya mål för framtida elsäkerhetsinitiativ.

Sverige och andra länder
Resultaten visar att de nordiska länderna har likheter, men också grundläggande skillnader som påverkar elsäkerheten. En hel del skillnader mellan länderna förekommer, där exempelvis antalet dödsolyckor på bangårdar är vanligare i Sverige. Det kan delvis förklaras av att antalet mil järnväg som är elektrifierat är betydligt större i Sverige än i de andra länderna. När det gäller bränder som orsakas av el så har Sverige något färre än de övriga nordiska länderna. Exempel på ett gemensamt problem inom Norden är den knappa information som finns tillgänglig om elolyckor som drabbar privatpersoner på fritiden. Det beror på att det inte finns någon anmälningsplikt gällande elolyckor och privatpersoner.
Studien har gjorts av Minna Kinnunen i Finland och är ett resultat av hennes diplomarbete, Master of science thesis, "Elektriska olycksrisker i de nordiska länderna". Under studien har Minna Kinnunen intervjuat alla nordiska elsäkerhetsmyndigheter och analyserat de elektriska olyckor som anmälts till myndigheterna under 2011. De nordiska elsäkerhetsmyndigheter samarbetar i frågor som rör till exempel marknadskontroll av farliga elektriska produkter, standardisering, och inträffade elektriska bränder och olyckor.
Elsäkerhetsmyndigheterna inom Norden är; Elsäkerhetsverket i Sverige, Sikkerhetsstyrelsen i Danmark, Tukes i Finland, DSB i Norge, Mannvirkjastofnun på Island, Grønlands Elmyndighed på Grönland, Elnevndin på Färöarna och Ålands Landskapsregering på Åland.

Comments are closed.