Förbättrad livskvalitet tack vare ny forskningsprofil vid MDH

Mälardalens högskola (MDH) i samverkan med nio företag startar en ny forskningsprofil som stärker den svenska industrins kompetens och konkurrenskraft inom hälsoteknik.

Profilen invigdes den 23 maj 2013 och möter utmaningar i välfärden både nationellt och internationellt. Totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och företagen 84 miljoner kronor. Idag diskuteras globala utmaningar såsom ökad medellivslängd och ökade kostnader för sjukvård. Hälsoteknik utgör en del av lösningen och det är just det som forskningsprofilen fokuserar på.
– Utvecklingen av hälsoteknik kommer att vara av avgörande betydelse för att möta framtidens utmaningar inom hälso- och välfärdsområdet, säger Karin Röding, rektor vid MDH. Inom den nya forskningsprofilen arbetar vi som högskola i nära samverkan med näringsliv och samhälle och generar på så sätt forskning till värde och nytta.
Den sexåriga forskningsprofilen, Inbyggda sensorsystem för hälsa, invigdes den 23 maj 2013 och ingår i MDH:s redan världsledande område inbyggda system. Syftet är att förbättra folkhälsan och hitta lösningar på nationella samhällsproblem.
– Hälsoteknik är ett väldigt intressant område där det just nu händer väldigt mycket, säger Christer Gerdtman, utvecklingschef för Motion Control i Västerås. Folk lever längre, vill veta mer om sin egen hälsa, sjukdomar, träning med mera så för oss ligger detta helt rätt i tiden och passar in på den profil vi har inom elektronikutveckling. I och med detta projekt fördjupar vi vårt redan goda samarbete med MDH.

Lika säkert att vara hemma som på sjukhus
Inom profilen ingår tre forskningsområden som berör hälsoteknik på olika sätt. Det första området syftar till att förhindra och fånga upp sjukdomstillstånd innan de blir för allvarliga. Detta sker genom ny teknik för monitorering, diagnostisering och behandling på distans, vilket ger stöd till patienter i hemmet och ökar möjligheten för patienter att bo kvar hemma trots sjukdomstillstånd som kräver övervakning. Det andra området handlar om arbetshälsa där monitorering av operatörer och förare i farliga miljöer kommer att ske. Det tredje området kopplar samman de två övriga genom att undersöka hur datatransport kan ske säkert.
– Vi kommer kunna tillgodose ett framtida behov av mer tekniska hjälpmedel genom denna forskningsprofil, säger Maria Lindén, docent i medicinsk teknik och profilledare för Inbyggda sensorsystem för hälsa vid Mälardalens högskola. Den unika sammankopplingen av mjukvara och hårdvara mynnar ut i forskningsresultat som på sikt kan förbättra livskvaliteten.
För patienter med sjukdomstillstånd ska det vara lika säkert att vara hemma som på sjukhus. Projektbudgeten är 84 miljoner kronor varav de samverkande företagen har bidragit med 30 miljoner, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har beviljat 36 miljoner och MDH står för resterande medel. Förutom Motion Control medverkar även företagen Addiva, Cambio Healthcare Systems, DELTA, Giraff Technologies, Hök Instrument, JC Development, Medfield Diagnostics och Quality Pharma. Kommuner och landsting i regionen kommer att utgöra viktiga aktörer som beställare och användare av den nya tekniken.

Comments are closed.