Energiöverenskommelsen innebär fem vägval för Sverige

I fredags presenterade S, M, MP, C och KD en blocköverskridande energiöverenskommelse. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Vägval el presenterar här konkreta förslag som bygger på flera års analyser och som nu förhoppningsvis kan användas som underlag för fortsatt utveckling av energiöverenskommelsen.

Tillgång till el är en förutsättning för vår samhällsutveckling. Genom att utveckla ett hållbart elsystem kan Sverige koppla samman minskad miljö- och klimatpåverkan med stärkt konkurrenskraft.
IVAs projekt Vägval el har sedan 2014 studerat utmaningar för framtidens elsystem. Idag lämnar Vägval el över sin syntesrapport till energiminister Ibrahim Baylan. Den rymmer ett antal konkreta åtgärdsförslag, som bygger på olika vägval i energipolitiken.
– Det är mycket glädjande att en bred energipoolitisk överenskommelse nu är framme, säger Björn O. Nilsson, vd för IVA. Nu gäller det att konkretisera förslagen, och här kan IVAs fortsatta arbete inom Vägval el vara ett värdefullt underlag.
IVA och Vägval el ställer sig bakom energiöverenskommelsens förslag att avveckla effektskatten för kärnkraft och sänka fastighetsskatten för vattenkraft.
Vägval el vill också särskilt lyfta fram möjligheterna att utveckla det nuvarande certifikatsystemet. I ett reformerat certifikatsystem bör planerbarhet premieras, vilket saknas i dagens modell. Systemet bör vara teknikneutralt men adressera vikten av effekt. IVA anser att överenskommelsen saknar sådana konkreta förslag om hur dagens höga leveranssäkerhet skall bibehållas.
– Elexport som nämns i energiöverenskommelsen kan vara positivt, menar Bo Normark, ordförande för Vägval el.
Normark framhåller samtidigt att det kan finnas bättre alternativ:
– Sverige bör aktivt satsa på en ökad användning av el för industriell utveckling och klimatnytta. Vi förespråkar också utvecklad elanvändning genom elektrifiering av fordonssektorn.
IVA är en stark förespråkare för effektiv användning av energi och välkomnar överenskommelsens prioritering av energieffektivisering. Potentialen för effektivare energianvändning har behandlats i ett tidigare IVA-projekt.
Vägval el menar att man på miljöområdet också bör beakta fler frågor än utsläpp av växthusgaser. Till exempel gäller det negativa externa miljöeffekter vid tillverkning av batterier och vindkraftverk, eller vid utbyggnaden av vattenkraften.

De fem vägvalen som presenteras av Vägval el är:
Vägval 1: Se el som en möjliggörare för industriell utveckling och minskad klimatbelastning
Vägval 2: Skapa handlingsutrymme för en kostnadseffektiv utveckling av elsystemet
Vägval 3: Beakta fler miljöfrågor än klimatet
Vägval 4: Slå fast ett mål för leveranssäkerhet för att bibehålla dagens höga nivå
Vägval 5: Förstärk samarbetet med omvärlden

http://iva.se/publicerat/fem-vagval-for-sveriges-utveckling–syntesrapport-fran-vagval-el/

Comments are closed.