Bristande kunskaper om solcellsanläggningar

Det saknas information till allmänheten om utbyggnad av småskaliga solcellsanläggningar. Det kan innebära säkerhets- och störningsrisker av olika slag visar en ny rapport från Elsäkerhetsverket.

 

– Även småskaliga solcellsanläggningar behöver uppfylla en rad tekniska och formella krav och installationen måste göras av en person med rätt kompetens och behörighet. Idag brister informationen både till allmänheten och elinstallatörer för att installation, anslutning och drift av solcellsanläggningar ska bli säkra, säger Per Höjevik, chef för analysavdelningen vid Elsäkerhetsverket, och ansvarig för utredningen.

Den som planerar att uppföra en solcellsanläggning skall enligt Elsäkerhetsverket göra en anmälan till elnätsägaren för att säkerställa att anläggningen och nätet uppfyller kraven för att kunna anslutas. Elnätsägaren måste känna till solcellsanläggningen för att inte riskera okänd bakmatning av spänning till elnätet. Finns inte tydlig skyltning av solcellsanläggningen kan brandpersonal få ström genom kroppen och skadas vid en eventuell brandinsats.

Regler för CE-märkning av elektrisk materiel är också viktiga att känna till, liksom vad man som anläggningsägare ska tänka på i den fortlöpande kontrollen av anläggningen. Rapporten visar också att det finns väldigt lite information kring EMC-störningar och hur man bör göra för att undvika att solcellsanläggningen stör andra elektriska produkter.

– Regeringens miljöstrategi handlar om att vi ska bli bättre på att använda förnyelsebara energikällor exempelvis småskaliga solcellsanläggningar. Då krävs bland annat målgruppsanpassad information, säger Per Höjevik.

Syftet med rapporten har enligt myndigheten varit att undersöka informationsbehovet hos dem som skaffar sig en mindre solcellsanläggning hemma: vilken information får man idag, vilken information saknas för att solcellsanläggningen ska bli säker och vilka förslag på vidare åtgärder finns? Undersökningen, som gjorts på uppdrag av regeringen, har också genomlyst regelverket kring installationer av solcellsanläggningar.

– Vår rapport är ett bra underlag för den som är intresserad av att veta mer om småskalig solcellsteknik. Redan nu kommer vi att se över kraven på skyltning och analysera vad vi själva kan göra på informationsområdet. Eftersom frågor kring solcellsanläggningar hanteras av flera myndigheter och intressenter ser vi gärna ett samarbete med andra för att jobba med målgruppsanpassad information kring solcellsteknik, säger Per Höjevik.

Länk till rapporten.

Comments are closed.