Att göra högteknologisk militär utrustning tåligare

Anskaffning av militär utrustning har blivit en synnerligen besvärlig uppgift. Inte bara föreligger krav på att pressa kostnaderna utan även prestandakraven blir allt svårare att definiera, eftersom krigsmakten möter ökande och oförutsebara hot som att civila grupper och milis använder improviserade vapen och ad hoc-metoder. Mark Carter, Application Engineering Team Leader, Chomerics Division Europe, tittar här på problem med att försegla och ytbehandla för att tåla extrema påfrestningar.

 

Eftersom liv står på spel kan det vara frestande att anlägga överdrivet höga krav på miljötålighet för elektronik på slagfältet, till exempel att kräva att de skall klara alla tänkbara risker. Exempelvis kräver några nya specifikationer för militär elektronik att de skall vara resistenta mot CBRN-substanser (Chemical/Biological/Radiological/Nuclear) och svåra kemikalier för sanering förutom mer vanliga krav som resistens mot oljor och bränslen.

Elastomerer
Korrekt försegling av elektronikenheter med ledande packningar är av betydelse både för att förhindra inträngning av föroreningar och för att skärma mot elektromagnetiska störningar (EMI). En mängd högpresterande elastomerer har utvecklats för att klara dylika krav och de har en mängd olika egenskaper som är optimerade för speciella miljöer och tillämpningar. Silikonbaserade elastomerer som t ex CHO-SEAL 1285 har tillräcklig motståndskraft mot olja, ozon och fukt. För utrustningar som kan komma i kontakt med kemikalier som kolvätebaserade bränslen eller utspädda syror har fluorkarbonbaserade elastomerer som CHO-SEAL 1298 höga prestanda.

För att efterkomma kraven på att klara CBRN-anfall har nya typer av fyllda EPDM-elastomerer utvecklats för tätning och skärmning. CHO-SEAL 6435 är ett exempel på denna grupp material och som är utvecklad för god resistens mot CBRN-saneringslösningar som STB (super-tropical bleach). En nackdel med dylika preparat är emellertid dess minskade resistens mot olja, vilket kan få tätningen att svälla och mjukna, förlora formen och mekaniska egenskaper som tänjbarhet. Detta kan resultera i försämrade tätnings- och skärmningsegenskaper.

Naturliga begränsningar har tyvärr hindrat utveckling av elastomerer som har hög motståndskraft mot alla kemikalier som kan förväntas användas i daglig hantering och i strid förutom CBRN-saneringskemikalier. I stället behövs en förnuftig bedömning av användning av utrustning och förutsedda risker för att tillförsäkra optimala prestanda och användbarhet under utrustningens hela livslängd.

Tåla olja
Då det är troligt att många typer av elektronisk utrustning kommer att utsättas för substanser som bränsle eller olja under dagligt bruk och vanliga stridscenarier verkar det rimligt att kraftigt betona motståndskraft mot dessa typer av substanser. Det är också viktigt att utrustningen skall kunna fortsätta att fungera hela tiden under ett CBRN-angrepp och tätningen måste fungera tillfredställande under sådana förhållanden. Militära typer av silikoner och fluorsilikoner som CHO-SEAL 1285 och CHO-SEAL 1298 har hög resistens mot bränslen och olja och kan ha tillräcklig resistens mot viss CBRN- exponering även om dess motståndskraft mot saneringskemikalier är låg.

En effektiv lösning på denna utmaning är att specificera procedurer och kontrollen som kan minska risken för att tätningar försämras under eller efter sanering. Västmakternas krigsmakter är kända för att ha etablerat detaljerade regler för saneringspersonal, fordon och utrustning. Dessa regler är känsliga för faror från saneringsmaterial för känsliga utrustningar som elektronisk utrustningar. De försöker minimera exponering av farliga kemikalier genom att t ex förbjuda nedsänkning i eller högtryckssprayning med saneringslösningar och rekommenderar att externa ytor torkas av med speciella saneringsvätskor och sedan torkas med en fuktig trasa och att slutligen torkas. Inspektion av alla tätningar efter sanering är också stipulerad.

Pragmatiskt
Uppenbarligen finns en god förståelse för känsligheten hos elektroniska utrustningar bland militära slutanvändare. Genom att dra lärdom av detta exempel kan de som specificerar och konstruerar utrustningar dra nytta av ett likaledes pragmatiskt tillvägagångssätt när de beaktar tätning och skärmning i relation tillmiljöprestanda och CBBRN-tålighet.

 Mark Carter, Application Engineering Team Leader, Chomerics Division Europe

Comments are closed.