Återvinn livsnödvändig fosfor

Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Sandviken Energi och det internationella företaget Andritz ska i ett gemensamt konsortium arbeta för en teknisk lösning för att kunna återvinna fosfor från avloppsslam. En stor del av den fosfor som kommer in via maten hamnar i avloppsreningsslam och idag återvinns bara en mindre del av detta. Samarbetet adresserar den globala samhällsutmaningen att uppnå en hållbar återföring av fosfor som gödsel- och näringsämne till produktiv åkermark.


Marcus Öman, professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet

Grundämnet fosfor är oumbärligt för allt liv och utgör ryggraden i arvsmassans dna. Fosfor är också nödvändig för all biomassaproduktion och matproduktion. En global utmaning vi står inför är att fosfor, som främst utvinns från ett mineral som heter apatit, är en ändlig resurs som håller på att ta slut. Hur länge råder det delade meningar om, vissa säger 50 år, andra tror att den räcker längre. Oavsett vilket så blir den mineralbaserade fosfaten sämre och sämre, med mer tungmetaller. Det är därför angeläget att ta hand om den fosfor som idag inte återvinns.
– 15 års forskning vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har visat att det på ett ekonomiskt och energieffektivt sätt går att återföra rötrester från avloppsreningsverken genom att på ett speciellt sätt elda slammet tillsammans med biobränslen. Då kan hälsofarliga ämnen avskiljas och växttillgängligt fosfor återvinnas som en liten askkula som då direkt kan användas vid konstgödsling, säger Marcus Öhman, professor vid Luleå tekniska universitet och Dan Boström, professor vid Umeå universitet.
De bägge har nu hittat partners som gör det möjligt att omsätta forskningen till nyttiggörande i verkligheten. En teknikägare i Andritz, världsledande inom området, ser en global marknadspotential i om- och tillbyggnad av befintliga förbränningsanläggningar samt Sandviken Energi som vill undersöka möjligheten att återvinna fosfor.
Sandviken Energi deponerar idag sitt avloppsslam vid en avfallsanläggning men söker andra alternativ för framtiden, och då är återvinningen av fosfor att prioritera.
– Vi ser det bara positivt att kunna bidra till en miljöinsats. Projektet ska visa huruvida det är möjligt att pelletera och hygienisera slammet från avloppsreningsverket i Sandviken för att därefter förbränna det vid vårt kraftvärmeverk. Och se om det är möjligt att återvinna fosforn på det sättet, säger Håkan Bergsten, VA-chef på Sandviken Energi.
– Vi har gjort teknoekonomiska studier som visar att det går att få bra ekonomi i fosforåtervinning från slam. Intäkterna kan komma från tre håll, att sälja handelsgödsel, intäkter från fjärrvärmeleverans samt intäkt för mottagning och kvittbildning av råslam, säger Marcus Öhman.
Tidigare och pågående forskning har finansierats av Bio4Energy, Vetenskapsrådet, Formas, Energimyndigheten, Svenskt Vatten och det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Comments are closed.