36 miljoner kronor till Primus

Nya anslag från KK-stiftelsen innebär att Högskolan Västs forskningsmiljö Primus kan fortsätta bygga ny kunskap och kompetens som stärker svensk industri. I år startar ett 3-årigt forskningsprojekt inom termisk sprutning. Fler experter ska rekryteras. Ett nytt masterprogram i svetsteknik och ett 25-tal nya kompetensutvecklingskurser för industrin ska tas fram.


Student robotmaster. Foto Kent Eng

– Primus har på relativt kort tid byggt upp en stark position inom området additiv tillverkning och satsningen på forskningsuppbyggnad inom området industriellt arbetsintegrerat lärande konkretiseras genom både forskningsprojekt och nya kurser på avancerad nivå, , säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin. Primus erbjuder ett växande utbud av kurser och program som svarar mot näringslivets aktuella kompetensbehov.

– KK-stiftelsens medel på drygt 36 miljoner kronor är en viktig del i vår strategiska utveckling av forsknings- och utbildningsmiljön Primus, säger Lennart Malmsköld, Primus programchef. Industrins omställning till en mer hållbar produktion kräver nya tekniklösningar, nya material och nya arbetssätt. Genom att kombinera teknik och lärande och samverka med industrin, kan vi bidra med ny kunskap och innovationer som underlättar i den stora teknikomställningen.

– Insatserna vi startar 2023 har stark tyngdpunkt på rekryteringar av ny kompetens till miljön och i samverkan med industrin ska vi skapa attraktiva kurser och utbildningar på avancerad nivå, både för industrianställda och för studenter. Det stärker högskolans arbete med att underlätta det livslånga lärandet.

Forskningsmiljön Primus etablerades av Högskolan Väst 2018 och ska under en tioårsperiod utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Under Primus fem första år har den samproducerade forskningen expanderat starkt. Miljöns tre strategiskt utvalda kärnområden har vuxit och den unika kopplingen mellan produktionsteknik och lärande har kunnat utvecklas. Exempelvis har forskningsområdet additiv tillverkning i metall utvecklats positivt, den är i många delar nationellt ledande.

Nyttan för de hundratal företag som Primus samverkar med är allt från kompetenshöjning av medarbetare, till samproduktion och nyttiggörande av forskningsresultat. I vissa fall kan det också innebära utveckling av djupare långsiktiga samarbeten kring forskningssatsningar, adjungerade medarbetare eller industridoktorander.

Forskningsanslagen ska användas till:

Ett 3-årigt forskningsprojekt där högskolans forskare undersöker nya tekniker för termisk sprutning samt hur tekniken kan användas för helt nya applikationer som exempelvis kan ge komponenter nötningsbeständiga eller vattenavstötande ytor.

Utveckling av ett 25-tal nya korta kurser anpassade till industrins behov av kompetensutveckling inom digital hållbar teknik.

En förstudie ska kartlägga industrins behov av kompetensutveckling inom organisationsutveckling. Det bildar underlag för att ta fram nya kurser designade för personer som arbetar inom området.

Rekrytering av fem forskare/lektorer med spetskompetens inom områdena svetsteknik för specialmetaller, produktionsledning, AI och automation, industriell omstrukturering i en internationell kontext och AI som organisatoriskt stöd för tillverkningsindustrier.

Utveckling av ett 2-årigt masterprogram i svetsteknik. Det blir ett unikt program inom området.

Comments are closed.