2007/10 – Ledare – ”Sista sovjetstaten”

WEEE-direktivets tillämpning i Sverige håller på att ta en ände med förskräckelse. Vad håller egentligen Naturvårdsverket på med? Det frågar sig nu flera leverantörer. Hotfulla brev med vite om 120 000 kr dimper ned i brevlådan till åtskilliga företag som inte sägs uppfylla myndighetens regler till punkt och pricka avseende uppgiftslämnande till EE-registret.

Problemet är att det är långtifrån klart vem som skall lämna uppgifter och vem som skall registrera sig! Berörda företag förväntas veta vad som krävs av dem. De har inte fått någon utskickad skrivelse utan hänvisas av Naturvårdsverkets fyra handläggare till verkets hemsida! E-post lär ha gått ut, men den som får hundratalet e-postmeddelande per dag (som undertecknad får) missar lätt något och många hamnar av misstag i SPAM-skyddet.

Ett företag registrerade sig i EE-registret men fick sedan per telefon uppgiften att det inte behövde lämna in någon deklaration eftersom man inte hade sålt apparater utan enbart hyrt ut dem. Trots det kom häromdagen ett vitesföreläggande om 120 000 kr eftersom företaget var registrerat och då följaktligen måste lämna en deklaration. Hade man kommit in med en sådan och skrivit 0 kr hade saken varit i sin ordning! Efter en sömnlös natt fick företagaren ett muntligt besked att han antagligen skulle slippa avgiften om han kunde faxa in ett ifyllt formulär före ett visst klockslag då ett sammanträde skulle äga rum. Han bad om att få ett skriftligt besked men nekades och han och hans familj kan ännu inte vara säker på utgången.

Ett problem som Naturskyddsverket uppenbarligen inte har sett vidden av är vitesbeloppet orimliga storlek i relation till företags omsättning.

– Ett vite på 120 000 kr får anses som orimligt för en rörelse som kanske omfattar en eller några personer och som har en blygsam omsättning, säger en av de företagare vi har talat med. Reglerna förefaller vara anpassade för storföretag.

Man skall komma ihåg att ett vite på 120 000 kr innebär nettopengar.

– Det kan motsvara bruttointäkter på 2-3 miljoner, säger nämnda företagare.

En annan småföretagare drar slutsatsen att han, om han tvingas betala detta vite, tvingas lägga ned sitt företag. Med sådana konsekvenser undrar man om Naturskyddsverket rätt förstår sin roll.

Sitt agerande, att ta ut miljösanktionsavgifter bygger man på förordningen 1998:950. Men hanteringen av ärendena förefaller vara fyrkantig in absurdum. Flera personer som har ringt upp Naturskyddsverket för att ställa frågor har hänvisats till hemsidan och fått svaret "det är upp till er att tolka".

Om Naturvårdsverket vidhåller det svaret vore den enkla lösningen vara att den drabbade bestrider ärendet med sin egen tolkning som motivering.

Men det är heller ingen lösning. Klara regler och skriftliga besked, inte bara muntliga, är det som behövs. Det är orimligt att utmäta böter på i många fall grumliga grunder.

Den 1 augusti 2005 trädde EU-direktivet WEEE i kraft. Att man inte förrän den 1 februari i år krävde in uppgifter från företagen beror på att det tog lång tid innan Naturvårdsverket startade sitt register (jag har inget exakt datum tillhands, men enligt uppgifter lär det ha kommit igång under andra halvan 2006).

Man kan ha förståelse för att en myndighet behöver viss påtryckning för att få in uppgifterna till WEEE-registret. Men uppenbarligen har man tagit till en kanon för att skjuta mygg och inte förstått att det är just mygg det handlar om i många fall. Den svenska elektronikindustrin består av 20 stora företag. Resten är småföretag (vi har få medelstora elektronikföretag i Sverige) som inte bara har låg omsättning. I många av dem tvingas ägare och personal att arbeta långt fler timmar per vecka än i andra branscher för att det hela skall gå ihop. Det måste finnas en tolerans från myndighetshåll att dessa inte alltid lyckas få tid över till att sätta sig in i de mängder av förordningar och lagar som reglerar företag! Sanktioner måste stå i rimlig proportion till verksamheternas storlek.

Det hårdhänta och fyrkantiga agerande som nu präglar WEEE-direktivets tillämpning borde snarast ersättas av en ny policy: Det är trots allt första gången WEEE-tillämpas och alla som bryter mot det inte entydigt tolkningsbara regelverket är trots allt inte skurkar utan råkar göra fel på grund av ovetskap inför en ny förordning. Så i min uppmaning till Naturvårdsverkets avdelning för WEEE-hanteringen citerar jag en känd svensk politiker:

– Låt inte Sverige framstå som "sista sovjetstaten".

Har du synpunkter på ovanstående, skriv gärna ett mail till gunnar@elinor.se

Att vi har miljölagar att följa är i många fall mycket bra. Men låt oss slippa risken för att många skall hamna i "klistret" på grund av osäkra tolkningar, bristfällig information och sanktioner vars följder inte står i proportion till vad man ämnar åstadkomma. Byråkrati har inget egenvärde!

Comments are closed.