Annons

RED för allt som innehåller radio

Elektroniska produkter som innehåller någon form av radio skall, med några undantag, uppfylla EUs direktiv RED, Radio Equipment Directive. Övriga produkter måste uppfylla EMC- och LVD-direktiven. Den svenska delen av IEEE EMC tog nyligen upp frågorna kring RED i ett möte.

Mötet ägde rum hos Intertek Semko AB där Stefan Andersson, teknisk chef och notified body för EMC och radio, inledde presentationerna.

RED infördes i Sverige genom den radioutrustningslag som trädde i kraft den 13 juli 2016 och enligt de PTS-föreskrifter som gällde från 1 juli 2016. Dock hade marknadens aktörer ett år på sig att uppfylla detta tack vare övergångsregler.
I praktiken betyder det att från och med den 13 juni 2017 får enbart utrustning som överensstämmer med RED släppas ut på marknaden. Men om exempelvis ett varuhus har köpt in varor före detta datum, har de rätt att sedan sälja dessa till kunder.
Produkter som tidigare lytt under EMC/LV-direktiven, men nu hamnar under RED, är t ex rundradio och TV-mottagare.
– Nu väntas en stor omställning för tillverkare av AM-mottagare. Kraven på mottagarkänslighet höjs av miljöskäl för att det skall bli möjligt att sända med lägre effekt. Dessutom skall en mottagare klara högre signalnivåer för att inte blockeras av radiosignaler från närliggande radioutrustning, säger Stefan Andersson.

Radarutrustning klassificeras under RED medan teleterminalutrustning, utrustning för radioamatörer och utvärderings-kit (t ex avsett för en ny halvledarkrets), som är tänkta enbart för forskning och utveckling, är exkluderade från RED.

Marknadsintroduktion
Definitionsmässigt innebär ”att produkt släpps på marknaden” den tidpunkt då den för första gången kan tillhandahållas av marknaden inom EU.

Observera att begreppet ”placing on the market” avser varje individuell produkt – inte en typ av produkt! Det betyder att varje produktindivid som släpps på marknaden måste uppfylla de nya krav som har trätt i kraft.

RED föreskriver att anmält organ (notified body) underrättar kunden när certifikatet uppdateras.

Husdjur har lagts till (i artikel 3.1a). I det här fallet handlar det om vilka stålningsnivåer (EMF) som ett husdjur får utsättas för.

Eftersom radiodelarna i dagens utrustning i många fall är mjukvarustyrda kräver RED att tillverkarna anger vilken version av programvara som används. Kommissionen har påbörjat ett arbete runt hanteringen av ”RRS Reconfigurable Radio Systems”.
– I ett nästa steg kommer en expertgrupp att bildas med avsikt att vägleda kommissionen i utformningen av krav och informationsskyldigheter. Troligen får man dock räkna med ett till tre år innan reglerna är på plats, säger Peggy Haase, PTS.

Även frekvenser under 9 kHz
Användningen av en utrustning för elektronisk kommunikation begränsas av nationella lagar. För RED gäller att en radioutrustning skall vara konstruerad så att den kan användas i minst en medlemsstat utan att strida mot dess krav på spektrumanvändning.

RED gäller för all utrustning som omfattar radiokommunikation under 3000 GHz. Observera att frekvensområdet nu startar på 0 Hz! Tidigare har Sverige och många av EUs medlemsstater inte reglerat frekvenser under 9 kHz i sina lagar om elektronisk kommunikation.
För att undvika att hamna under radiodirektivet har exempelvis självgående gräsklippare utnyttjat signaler under 9 kHz. Nu måste de uppfylla RED. Det gäller även apparatur för hörselslingor.

– Men för medlemsstater som inte reglerar frekvenser under 9 kHz är inte frekvensanvändningen förbjuder, påpekar Peggy Haase.

En EU-försäkran måste följa med produkten. Den tryckta dokumentation som medföljer kan dock förmedla länkar till webbsida där den fullständiga EU-försäkran finns med.

Försäkran skall vara författad på ett språk som förstås av slutanvändaren och av aktuella medlemsstaters myndigheter för marknadskontroll. Vilket språk det är bestämmer varje medlemsstat. För Sveriges del betyder det svenska eller engelska. Konsumentprodukter måste dessutom uppfylla konsumentlagstiftningen.

RED-LVD-EMCD
Utrustning som faller under RED omfattas varken av EMC-D eller av LVD (med undantag av säkerhetskraven).

Några exempel på områden där RED är tillämpligt är:
Att styra lampor i huset med en iPhone, att styra tvättmaskinen via WiFi eller mäta sina växters hälsoparametrar i realtid via krukväxtsensorer i kombination med en app för ”smart ready” smartphones och surfplattor. Andra produkter som berörs av RED är exempelvis robotgräsklippare, uppkopplade brandvarnare, smarta elmätare och kapslar för endoskopi.

Vem har ansvar?
* Tillverkare av en utrustning måste se till att den uppfyller kraven i RED. Rutiner skall säkerställa att detta gäller även i serietillverkningen.

* Importören skall se till att tillverkaren har uppfyllt kraven och att lagrings- eller transportförhållanden inte äventyrar utrustningens överensstämmelse med väsentliga krav.

* Distributören skall se till att kraven är uppfyllda.

För tillverkaren, importören och distributören gäller att de omedelbart skall korrigera, dra tillbaka eller återkalla utrustningen om kraven RED inte uppfylls. Om radioutrustningen utgör en risk skall de dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna och på begäran samarbeta med dem. I Sverige är dessa PTS och Elsäkerhetsverket

Marknadskontroll
PTS och Elsäkerhetsverket sköter kontrollen av att direktiven följs på marknaden. Frågor om marknadskontroll sköts av Marknadskontrollrådet som är ett nationellt samordningsorgan för 17 marknadskontrollmyndigheter, Kommerskollegium och Tullverket.
Under 2017 har PTS kontrollerat kring 50 produkter och ett stort antal av dem uppfyllde inte kraven.
Marknadskontrollmyndigheterna har befogenheter att ta del av dokument, få tillträde till aktörernas lokaler, till provexemplar av produkterna och, om det behövs, ta assistans av Polismyndigheten för att genomföra dessa åtgärder.
Dessa kan leda till försäljningsförbud för produkter, att de dras tillbaka eller återkallas. Om PTS anser att en produkt skulle kunna leda till en allvarlig risk har myndigheten befogenheter att göra produkter obrukbara.

Kontroller av detta slag kostar givetvis pengar. Den som tillhandahåller utrustning har skyldighet att ersätta myndigheten om utrustningen inte uppfyller kravet. Å andra sidan kan PTS ge ersättning i det fall utrustningen uppfyller kraven och om den har försämrats genom kontrollåtgärderna.

Förelägganden och förbud förenas med vite. Uppsåtlig oaktsamhet kan leda till sanktionsavgifter.

Löser färdiga moduler problemet?
RED-direktivet förtydligar att den kompletta utrustningen betraktas som en enda produkt som måste uppfylla direktivet, detta under förutsättning att radiodelen inte enkelt kan kopplas till eller tas bort. Om så är fallet är det endast radiodelen som måste uppfylla RED.
Tillverkare av utrustning, där en radiodel byggs in, ansvarar för att hela den kombinerade utrustningen överensstämmer med RED, men kan följa två alternativa vägar för så kallad ”Conformity assessment procedures”, CAP, dvs en bedömningsprocedur för överensstämmelse gentemot RED:

* Antingen tillämpas RED CAP för hela den kombinerade utrustningen.

* Eller tillämpas en kombination av
– RED CAP för radiodelen
– EMCD CAP för en icke radiobaserad huvudprodukt.
– ”Delta CAP” för kombinationen
Men i de fall utrustningen inte kan delas upp skall hela kombinationen uppfylla RED CAP.

– Fortfarande diskuteras definitionen av en radiomodul. Tag som exempel Qualcomms komponentsatser för t ex mobiltelefoner. De kan troligen inte tvingas vara CE-märkta, sade Tomas Bodeklint, RISE, i sitt anförande.

– Utgången av diskussionen kommer troligen att bero på hur man använder en komponent, t ex om den säljs som en komplett radio i syfte att ingå i en icke radiobaserad huvudprodukt.

Comments are closed.